Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Заедно с кредитните транзакции, директният дебит е един от основните механизми за плащане, определен от Българската Народна Банка. Трансфери чрез директни дебити са възможни единствено на територията на Република България и единствено в български лева.

Сити Българияcitibank »

Всеки месец може автоматично да заплащате битови сметки към повече от 40 търговци без да е необходимо да потвърждавате; Плащанията се извършват чрез банкови карти – Maestro или Visa Electron; Търговците са регистрирани да приемат плащания с банкови карти в сайта www.ePay.bg ; Регистрацията се извършва след попълване на искане в офисите на СИБАНК АД; За всяко предстоящо, успешно или неуспешно плащане, може да получавате известие – SMS и/или E-mail; Можете да поставите максимална сума за всеки абонатен номер, до която се извършва плащане. Какво е необходимо, за да ползвате услугата “ЕЛЕКТРОННИ БИТОВИ СМЕТКИ”? Да притежавате банкова карта Maestro или Visa Electron на СИБАНК АД; Да посетите офис на СИБАНК АД, за да регистрирате еднократно всеки от търговците, при които автоматично да се заплащат сметките Ви. Носете бележки от предишни плащания или други документи, съдържащи абонаментните номера при съответния търговец. Служител на банката ще Ви съдействат при попълването на нужната информация; За да започне автоматичното заплащане за повечето търговци, трябва да сте платили старите си задължения; Можете да платите както Вашите сметки, така и сметките на Ваши близки и роднини.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Какво представлява услугата „Вноска на банкомат”? Възможност всички клиенти на ОББ да внасят безплатно пари в брой по своята дебитна или кредитна карта на определени банкомати при: Погасяване на задължения по кредитни карти. Погасяване на потребителски и ипотечни кредити по сметки с дебитни карти към тях. Захранване на разплащателни сметки с издадени дебитни карти към тях. (Виж, локации на банкомати, предлагащи услугата) Какви са възможностите на услугата Вноска на банкомат? Безплатна за всички картодържатели на ОББ. Банкоматите приемат български банкноти с номинали от 5, 10, 20, 50 и 100 лева. Едновременно могат да се поставят банкноти с различни номинали. Максималният брой банкноти, които могат да се поставят наведнъж в банкомата е до 50, При избор на опция „Довнасяне” могат да бъдат поставени още до 40 банкноти.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Токуда Банк АД предлага на своите корпоративни клиенти възможност за изплащане на трудовите възнаграждения на техните служители по индивидуални национални дебитни карти. Разплащане с работници и служители на фирми - клиенти на Банката Безкасово разплащане на фирмите със служителите: аванси, заплати, премии, социални плащания, командировъчни и др. За целта Банката издава дебитни карти на служителите, заверява индивидуалните им сметки Спестяване на такси при теглене на средства на каса, риск от пренасяне на пари в брой, надеждност на разплащанията, съвременно средство за разплащане на служителите. Изплащане на заплати на служителите на корпоративни клиенти безкасово разплащане с Вашите служители - можете да плащате всякакви доходи на Вашите служители по тяхната картова сметка, дори и аванси за командировки; избягвате риска от пренос на пари в брой; спестявате банкови такси за касови операции; по-бърз и по-лесен начин за изплащане на трудовите възнаграждения /информацията за възнагражденията на Вашите служители се попълва на дискета и се предоставя в Банката/; ако ползвате продукта "Интернет банкиране", ще се възползвате и от удобството да нареждате тези операции от Вашия офис. Безплатно издаване на дебитна карта; Ползват всички удобства на банковата дебитна карта; Висока лихва по картовата разплащателна сметка на служителя; Възможност за ползване на кредит Овърдрафт по картова разплащателна сметка.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Покупко-продажба на държавни и корпоративни ценни книжа на вътрешния и на международните пазари. Покупко-продажба на акции на БФБ. Покупко-продажба на компенсаторни инструменти. Търговия с ипотечни облигации.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Преводите във валута за банки в страната и чужбина се изпълняват съгласно разпоредбите на Валутния закон, съответните наредби и указания на БНБ и вътрешните правила на Банката. Токуда Банк АД извършва разплащания във валута между клиентите на различните си офиси в рамките на работния ден, ако платежните нареждания са депозирани до 15:00ч. Таксата за издаване на вътрешнобанков превод във валута е EUR 1,00. Стандартни междубанкови преводи през системата S.W.I.F.T. Токуда Банк АД извършва междубанкови преводи във валута по нареждане на физически лица чрез системата за междубанкови комуникации S.W.I.F.T. и поддържаните разплащателните сметки при първокласни европейски и американски банки - кореспонденти. Преводите във валута за банки в страната и чужбина се изпълняват съгласно разпоредбите на Валутния закон, съответните наредби и указания на БНБ и вътрешните правила на Банката. Нареждания за валутни преводи се приемат в писмен вид в офисите на Банката и през Интернет за иницииране в рамките на същия ден до 16:00ч. Преводите се изпълняват с посочения от клиентите вальор: спот /два работни дни/, том /следващ работен ден/ или експресен /същия работен ден/. Получените преводи във валута в полза на физически лица се изплащат на каса или получават по сметка с вальор следващ работен ден. Таксите се начисляват съгласно Раздел VI от действащата тарифа. Токуда Банк АД не начислява допълнителна такса за съобщения по S.W.I.F.T. Всички получени и излъчени съобщения по S.W.I.F.T. се изпращат на клиентите на Банката по е-mail в реално време.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Едно плащане може да бъде извършено с незабавно инкасо/директен дебит само ако платецът предварително даде съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя. Платецът представя своето съгласие пред Банката, където се води сметката му, а копие от съгласието изпраща на получателя на плащането. В случай, че платецът е посочил условия за прилагане на незабавно инкасо, Банката приема да извърши плащането само ако се убеди, че са изпълнени поставените условия.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Банка Пиреос България АД издава банкови чекове по нареждане на своите клиенти във всички основни видове валути (EUR, USD, GBP, CHF, SEK, CAD, AUD, JPY и др.) Таксите и комисионите, прилагани от Банка Пиреос България АД за издаване на банкови чекове, можете да видите в Тарифата на банката.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Имате да погасявате кредит или искате за захраните картата си в ЦКБ, но нямате време да отидете до банката? Искате да преведете пари на приятел, но знаете само номера на картата му в ЦКБ? Няма нищо по-лесно от това! Новата услуга на Централна Кооперативна Банка - ВНОСКИ ПО КАРТИ И КРЕДИТИ е за Вас! Чрез нея могат да се превеждат суми от една банкова карта в друга през банкомат или Интернет. Трябва да знаете само номера на картата, по която да се получат парите. Какво трябва да знаете, за да ползвате услугата? Задължително е картата, по която ще постъпи сумата, да е издадена от ЦКБ АД. Няма значение дали е кредитна или дебитна, местна или международна, персонална или фирмена. Вноската можете да извършите както с карта, издадена от ЦКБ, така и с карти, издадени от други банки.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Всички видове разплащания в чуждестранна валута се осъществяват в съответствие с разпоредбите на ЗКИ, Валутния Закон и Наредбите на БНБ, регламентиращи тази дейност; Разплащания в чуждестранна валута се изпълняват чрез международната система за разплащания S.W.I.F.T. и кореспондентите на СИБАНК АД в Европа и САЩ, ползвайки предимството на индиректното членство на Банката в СЕПА Кредитен трансфер и ТАРГЕТ2 като основни Европейски сетълмент системи. Свободни преводи: Нареждания за разплащания в чуждестранна валута: Нареждания за вътрешно-банкови разплащания в чуждестранна валута се изпълняват с вальор същия работен ден, в който са депозирани в СИБАНК АД и съгласно работното време на съответния банков офис; Нареждания за разплащания в чуждестранна валута за друга банка, депозирани в СИБАНК АД до 15.00 ч. се изпълняват в същия работен ден, в който са депозирани със съответния вальор на платежната операция, посочен от наредителя; Нареждания за разплащания в чуждестранна валута за друга банка, депозирани в СИБАНК АД след 15.00 ч. се считат за получени и се изпълняват на следващия работен ден със съответния вальор на платежната операция, посочен от наредителя. За своите клиенти СИБАНК АД предлага безплатната услуга по и-мейл за получаване на копия от наредени преводи в чуждестранна валута в момента, в който те се изпращат чрез СУИФТ – за повече информация се обърнете към нашите Специалисти обслужване на клиенти в офисите на СИБАНК АД Получаване на плащания в чуждестранна валута: Можете да получавате плащания в чуждестранна валута във Ваша полза от клиенти на клонове на СИБАНК АД, от клиенти на други български банки, или от клиенти на чуждестранни банки. Можете да получавате плащания в чуждестранна валута във Ваша полза по разплащателни сметки в Лева при СИБАНК АД, като Банката прилага курс Купува за съответния вид валута в деня на заверяване сметката на клиента. Изкупуване на пътнически чекове в Евро, Щатски Долар, Английски паунд; Издаване на поименни чекове в Евро и Щатски Долар; Инкасиране на поименни чекове.

СИБАНКwww.cibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове