Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Използвайки ОББ за извършването на своите безкасови плащания Вие може да разчитате на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнение на Вашите банкови преводи. Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в ОББ АД се приемат до16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден. Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за преводи в чужда валута е 15.30 ч. Плащанията наредени след този час се обработват на следващия работен ден. Преводи наредени през клон на банката се изпълняват с вальор 2 работни дни (за кореспондентската сметка на ОББ). Преводи през Електронно банкиране, наредени в EUR до 15.30 ч. се изпълняват с вальор следващия работен ден. За всички останали валути преводите наредени до 15:30 ч. се изпълняват с вальор 2 работни дни. Експресни преводи се приемат до 12.00 ч. (12.30 ч. през Електронно банкиране) и се изпълняват с вальор същия ден само за EUR и USD. Във всички останали валути експресните преводи са със срок на изпълнение следващия работен ден и се извършват при възможност от страна на Банката. Обединена Българска Банка АД предлага на своите клиенти редица предимства за извършване на техните разплащанияв чужда валута. Благодарение на изгражданата в продължение на години мрежа от над 900 банки - кореспонденти в над 70 държави и на нашите висококвалифицирани специалисти ние гарантираме професионалното банково обслужване на Вашите разплащания.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Директният превод е плащане по нареждане на платеца, въз основа на което Банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането, по сметката на получателя.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Автоматични фиксирани преводи Тези преводи Ви дават възможност да превеждате периодично точно определена сума пари без да посещавате банката. Определяте предварително сумата и датата/деня, а преводът се извършва автоматично. Автоматичните фиксирани преводи са удобни, ако разполагате с повече от една сметка в ЦКБ или в ЦКБ и друга банка, или ако желаете да превеждате ежемесечно или ежеседмично една и съща сума на друго лице или фирма. Те Ви дават свободата да превеждате периодично суми, без да попълвате документи за всеки превод и без да помните дати. Автоматичните фиксирани преводи са изключително полезни за Вас Ако ползвате кредит или друг кредитен продукт в ЦКБ или друга банка и искате автоматично да издължавате месечната си вноска от друга Ваша сметка в ЦКБ Искате да спестявате една и съща сума всеки месец Желаете периодично да превеждате пари на Ваш близък Те са удобни и за фирмата Ви Ако ползвате фирмен кредит в ЦКБ и искате автоматично да се превежда сумата на месечната вноска Ако фирмата има множество подразделения със сметки в един или няколко клона на ЦКБ и искате да събирате точно определена сума от всяко от тях в една сметка.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Тази услуга Ви дава възможност с еднократно Ваше нареждане да извършвате периодични плащания от и по посочена от Вас сметка, конкретна сума и основание, на определена дата всеки месец или в друг интервал от време. Преводите ще бъдат изпълнявани до посочената от Вас крайна дата или прекратени при изричното Ви нареждане. Междувременно имате възможност да променяте условията по това плащане - сума, периодичност, дата на плащане, сметка и т.н.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Преводи в Интернет чрез CCB online Ако сте се регистрирал за Интернет банкирането на ЦКБ - ССВ OnLine, имате възможност да нареждате преводи от дома или офиса си, без да посещавате банката. Таксата за вътрешнобанков превод е в размер на 0.30 лв. Преводи в Интернет чрез epay.bg За да се регистрирате в системата ePay.bg, трябва да имате дебитна карта Maestro или кредитна карта Маркет на ЦКБ. Така ще имате възможност да нареждате банкови преводи през Интернет с банкова карта до размера на сумата, с която разполагате в БОРИКА. Преводът се извършва от картовата сметка към левова сметка. Не е необходимо сметката на бенефициента да е картова. Таксата за превод към сметка в ЦКБ е в размер на 0.40 лв. Заплащате и такса за транзакция с Вашата карта. Таксата за превод към сметки в други банки е в размер на 0.80 лв. Заплащате и такса за транзакция с Вашата карта.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Искате ли плащането на сметките Ви за ток, вода, парно, стационарен и мобилен телефон да не е Ваша грижа? Вече не е нужно да посещавате касите на БТК, Електроразпределение, ВиК. Използвайте нашата услуга "Абонамент за периодични сметки" и плащанията ще се извършват автоматично. Вашите сметки ще са грижа на банката. Ако заплащате две битови сметки с "Абонамент за периодични сметки", можете да ползвате потребителски кредити с преференциални лихви. Какво е абонамент за периодични сметки Регистрирате се чрез еднократно посещение на банката Плащанията се извършват автоматично всеки месец, без да е необходима Ваша намеса Можете да поставите лимит на плащане – максимална сума, до която се извършва плащане Получавате информация – чрез SMS или e-mail, за постъпилите сметки, за извършените плащания, както и за отказаните плащания Плащанията се извършват чрез дебитна карта Maestro или кредитна карта Маркет - с една единствена банкова карта можете да плащате автоматично всички периодични сметки. Ако желаете, можете да регистрирате и повече карти – ако нямате средства по една от тях, то сметката ще се плати от следващата карта.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Междубанкови левови преводи БИСЕРА - платежните нареждания на клиентите се обработват незабавно от нашите служителите, като в зависимост от часа, в който са представени в Банката, средствата постъпват по сметката на получателя същия ден или най-късно на следващия ден до обяд. РИНГС - По искане на клиента, както и при суми на преводите, надвишаващи 100 000 лв., плащанията се извършват чрез РИНГС. В рамките на 1 час средствата постъпват по сметката на получателя. Банката приема платежни нареждания от клиенти за разплащания чрез РИНГС с вальор същия ден до 15:00 часа.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Централна кооперативна банка предлага пълна гама от услуги в областта на международните чекови плащания. Инкасиране (осребряване) на чекове Банката извършва инкасиране (осребряване) на чекове, деноминирани във всички конвертируеми валути. Чрез своите банкови кореспондентски канали ЦКБ е в състояние да осребри какъвто и да е чек, платим при която и да е банка по света. Обичайните срокове за инкасирането на чековете варират между 10 и 30 календарни дни, в зависимост от вида на валутата и банката, при която е платим. Банката работи с лични, корпоративни и банкови чекове, а за някои видове чекове с по-висока степен на сигурност, като чекове Money Order, касиерски чекове и трезорни чекове, ЦКБ е в състояние да предложи и незабавно инкасиране под резерв, при което средствата се изплащат по сметката на клиента в деня на депозирането на чека в банката. ЦКБ АД осребрява (купува) всички видове пътнически чекове - както от техните държатели, така и чрез договори за вторично изкупуване от търговци, които по занятия ги приемат като платежно средство - хотели, магазини, туристически агенции, финансови къщи и др.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Във всички свои клонове и офиси, СИБАНК приема нареждания за касови или безкасови плащания и преводи в лева и във валута от местни и чуждестранни лица. Можете да получавате плащания наредени във Ваша полза от други клонове в системата на Банката, от други банки в страната и чужбина. Касов превод (превод с внасяне на средствата на каса). Касовият превод е нареждане за плащане по сметки на клиенти в СИБАНК или други банки на територията на страната, без да е необходимо наличието на открита сметка. Безкасови плащания и преводи за суми до 100,000 лева, по сметки в клоновата мрежа на Банката (вътрешни преводи) и по сметки в други банки (междубанкови преводи), осъществявани чрез системата за нетен сетълмент БИСЕРА. Срокове за изпълнение на плащанията: Вътрешнобанкови платежни нареждания се изпълняват в деня на депозирането им, с вальор същия работен ден и съгласно работното време на съответния банков офис; Платежни нареждания в полза на клиенти на други банки, депозирани в Банката до 11,00 часа се изпълняват с вальор същия работен ден, като бенифициера получава средствата в деня, в който са наредени; Платежни нареждания в полза на клиенти на други банки, депозирани в СИБАНК АД след 11.00 ч. се считат за получени на следващия работен ден и се изпълняват с вальор следващ работен; Входящи левови плащания се заверяват по сметката на получателя, с вальора с който са получени в СИБАНК. Безкасови разплащания и преводи осъществявани в реално време, чрез системата за брутен сетълмент РИНГС: за суми на/над 100,000 лева; за суми без ограничения в размера, по желание на клиентите. Платежните нареждания в полза на клиенти на други банки се изпълняват с вальор същия работен ден. До два часа след депозиране на платежните нареждания в Банката, средствата се заверяват по сметката на получателя.

СИБАНКwww.cibank.bg »

В конкурентна икономическа среда достъпът до средства чрез традиционните канали не е лесен. Затова клиентите все повече се насочват към ефективно управление на вземанията като източник за привличане на допълнителен паричен поток. Конкурентни предимства, които Ситибанк Н.А. – клон София, предлага на своите клиенти: Оптимизиране на процеса на фактуриране; Скъсяване на цикъла за инкасиране на парични средства; Намаляване на разходите; Ефективно представяне на фактурите; Бърза обработка на електронни плащания; Консолидиране на платежна информация; Съпоставяне на плащания и ефективен процес на равняване (реконсилиране); Спестяване на време и разходи за неприсъщи дейности

Сити Българияcitibank »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове