Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Общинска банка АД открива “Специални разплащателни сметки с благотворителна цел” (сметките) в : левове; щатски долари; евро; швейцарски франкове; британски лири. По сметките се набират средства с благотворителна цел /дарения/ - за лечение на лица; обучение на лица; подпомагане на лица с увреждания и деца без родители; за подпомагане на лица, пострадали от природни бедствия, както и за подпомагане на лица, участващи в социални, природозащитни, образователни, спортни, културни и други цели. Целта, за която се открива сметката се определя от лицето, което я открива и тя не може да противоречи на законите в страната или добрите нрави, или да допуска неясноти, които биха затруднили изплащането на внесените суми.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Преводите в лева се извършват от физически и юридически лица на територията на страната. Клиентите на ПроКредит Банк могат да се възползват от бързи и надеждни банкови преводи в лева като попълнят съответното преводно нареждане и подпишат документа. Swift код на ПроКредит Банк (България) АД -PRCBBGSF.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Клиентите на ПроКредит Банк могат да извършват преводи във валута както на територията на страната, така и към чужбина. За извършване на преводи в чуждестранна валута, банката изисква предоставянето на документи, съгласно действащите разпоредби на валутното законодателство в страната. Всички входящи валутни преводи по сметки на физически лица до 1 000 евро са без такса.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Разплащателната сметка се открива с цел извършване и получаване на регулярни преводи/плащания. Предимствата на Разплащателната сметка са: Можете да извършвате разплащания в страната и чужбина; Имате достъп до средствата си от всеки клон на банката. Получавате информация за операциите по сметката; Гарантира физическата сигурност на Вашите средства, защото не се налага да носите суми в брой, за да извършите разплащането; Съхранява паричните Ви средства, с които можете да разполагате всеки момент.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД инкасира: Персонални, фирмени и банкови чекове Чекове International Money Order, Global Money Order, Official Cheque и Cashier's Cheque Трезорни чекове на Федералния резерв (US Treasury cheques) Пътнически чекове, издадени на заповед или джиросани на трети лица Какви предимства Ви носи инкасирането на чекове в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД? Най-кратките срокове за инкасиране на чекове в България Приемат се чекове в множество валути (USD, EUR, GBP, CAD, AUD, CHF) Инкасиране на поименни чекове, теглени срещу ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Предлагаме Ви уникалната възможност да получавате пари от Австралия с минимални разходи и кратки срокове. Най-голямата австралийска банка Commonwealth Bank of Australia издава чекове в австралийски долари, теглени срещу ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД. Парите от тези чекове можете да получите: на следващия работен ден при представянето на тези чекове в банковите салони на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД в София на втори работен ден в клоновете и филиалите на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД в страната

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Предимства на издаването на чекове в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД: най-ниската такса за издаване на поименни чекове в България възможност за избор между пет валути: щатски долари, евро, канадски долари, британски лири и австралийски долари. Сроковете за получаването на чека от страна на бенефициента са много кратки Какво трябва да знаете, за да Ви се издаде поименен чек? наименованието на бенефициента (физическо или юридическо лице) точната сума, която желаете да платите в съответната валута от чие име плащате за чековете в австралийски долари е необходимо да знаете точния адрес на получателя, тъй като те се издават направо в Австралия, в резултат на което нямате разходи за изпращането на чека. Адресът е необходим и ако желаете банката да изпрати до получателя поименен чек в щатски долари, евро, канадски долари или британски лири за суми, чиято равностойност е над 5 000 лева посочвате основанието за издаване на поименния чек, попълвайки Статистическа форма по чл. 3,ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ за суми, чиято равностойност е над 30 000 лева попълвате Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари валидността на издадения поименен чек е шест месеца от датата на издаване

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Интернешънъл Асет Банк АД въведе услугата mobb, позволяваща на картодържателите да извършват плащания при търговци или в Интернет чрез мобилните си телефони. Новата услуга се предлага на достъпна цена с две нива на достъп – за информационни и платежни услуги. Използването на mobb позволява на клиентите да: Отключват и заключват картите си. При заключване на карта, тя не може да бъде използвана за теглене на пари, извършване на плащания, получаване на справки за наличност и транзакции, като по този начин картите ще бъдат защитени от неправомерна употреба. Правят незабавна справка за последните 5 транзакции. Информацията се обновява в реално време и е актуална към момента на проверката. Правят справка за наличността по карта/и, като остават информирани във всеки един момент с какви средства разполагат по тях. Пазаруват онлайн или в търговски обекти, които поддържат плащане с mobb, без да е необходимо да носят физически картите си. Плащанията са с много високо ниво на сигурност, тъй като не е необходимо да се показва и въвежда номера на картата. mobb използва патентована технология – Код за Плащане, който се въвежда ръчно от картодържателя или от търговеца вместо ПИН код. Изпращат бързо и сигурно пари до други потребители на mobb по всяко време.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Когато естеството на сделката предполага участието на трета фирма, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД осъществява прехвърляне на вземанията по акредитиви на трети лица: които изпълняват ролята на поддоставчици на износителя. При цесията не се прехвърля самия акредитив, а само вземанията по него. Това е практиката при непрехвърляеми акредитиви или при прехвърляеми акредитиви, за които вече е използвано правото на прехвърляне. Прехвърлянето на вземания по акредитива може да се извърши предварително при получаването му от бенефициента, а също така и в процеса на неговото използване.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Всеки участник във външноикономическа сделка е изложен на риск от неизпълнение на поетия ангажимент от своя партньор. Когато една от страните преценява, че рискът е значителен, тя изисква от другата да обезпечи изпълнението на задължението си с банкова гаранция. В този смисъл ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД може да авизира всички видове гаранции във Ваша полза, както и да издаде по Ваше нареждане всички видове банкови гаранции, покриващи рисковете в международната търговия (гаранции за плащане, гаранции за добро изпълнение, гаранции за авансово плащане, гаранции за участие в търг и други).

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

По Вашите износни операции ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД осъществява авизирането, проверяването, обработването и изпращането на документите по открити във Ваша полза акредитиви. При необходимост може да разчитате на безплатни консултации. По договореност банката може да добави своето потвърждение към открития във Ваша полза акредитив, както и да сконтира сумата на документите.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове