Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Когато търговските отношения с чуждестранните Ви партньори не се нуждаят от специален банков ангажимент за плащане, но се налага документите да бъдат изпращани по банков път, Вие ставате участник в операция с документарно инкасо. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД служи като посредник както при получаване на документи при внос и плащането им, така и при изпращане на документи срещу плащане или акцепт, когато се касае за износ. Във всеки един от нашите банкови салони, клонове и филиали може да Ви бъдат авизирани инкасови документи по вноса, както и да изпратите документи по износа.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Най-високата степен на сигурност на разплащанията с чуждестранните Ви партньори предлагат документарните акредитиви. За издаване на документарен акредитив, покриващ ангажиментите Ви за плащане по вносни операции, Вие може да се обърнете към обслужващия Ви банков служител във всеки един от нашите клонове и филиали. По-нататъшната обработка на сделката се извършва от дирекция "Международни разплащания и кореспондентски отношения" към ЦУ на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД . Ако се налага, банката може да осигури потвърждаването на акредитива от уважавани чуждестранни банкови институции. При необходимост, можете да разчитате на специализирани консултации.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

S.W.I.F.T (Съдружие за световните междубанкови финансови телекомуникации) мрежата, използвана от банките в България както и от всички банки в Европа, за извършване на плащания, е единствената възможна за тези цели, като тя е постижение в техническо отношение и същевременно осигурява голяма степен на сигурност. Предоставянето на лични данни и оперирането с тях на територията на Европейския съюз по повод извършване на плащания в S.W.I.F.T. среда се извършва при пълно спазване на регулациите за защита на личните данни в ЕС. Понастоящем транзакциите, осъществявани чрез S.W.I.F.T., се обработват в информационните центрове, намиращи се не само на територията на ЕС, но и в САЩ. На основание законодателството на САЩ за борба с тероризма и противодействие на изпирането на пари, американските власти биха мoгли да получат достъп до посочените лични данни.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Най-бързият, най-евтиният и най-удобен начин за разплащане е свободният банков превод. За плащания в EUR, предлагаме TARGET2 - BNB и SEPA/CT преводи Ако се налага да наредите превод, Вие може да се посетите нашите клонове и офиси и да попълните платежно нареждане. Важно е да знаете, че според действащата нормативна уредба в страната от наредителя се изисква да представя в банката заедно с платежното нареждане и следните документи: За преводи над равностойността на 100 000 лв. е необходимо да се попълни статистическа форма в съответствие с чл. 3 от Наредбата за събиране на информация за нуждите на статистката на платежния баланс. За Ваше улеснение статистическата форма е интегрирана в бланката за платежно нареждане на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД. За преводи до равностойността на 25000 лв. е необходимо да се декларира основанието за извършване на превода Ако сумата на превода надхвърля равностойността на 25 000 лева е необходимо документът, представляващ основание за превода, да се представи заедно с платежното нареждане.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Осъществяване на разплащания на територията на България чрез системата за брутен сетълмент в реално време RINGS чрез системата БИСЕРА чрез вътрешен сетълмент, в който са включени всички офиси на банката RINGS - БАНКАТА осигурява бързи плащания по сметки - в рамките на 1 час след представяне на необходимите документи.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи. Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари при извършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. и съответно над 10 000 лв. (или тяхната равностойност в чужда валута), за която сметката, от която ще се извърши плащането, се захрани в брой, клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства. За целта Банката изисква попълнена от тях ДЕКЛАРАЦИЯ (която е неразделна част от формуляра за нареждане на презграничен превод) по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка, с изключение на посочените в закона случаи.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Основни предимства на директния дебит: Плащате винаги навреме и автоматично вашите сметки за комунални услуги Пестите време и усилия - плащане на битовите сметки чрез директен дебит на разплащателната ви сметка ще ви спести време и усилияи ще ви освободи от досадното чакане на гишетата за плащане на сметките за ток, телефон, вода, отопление, кабелна телевизия и др. Освен вашите лични и семейни задължения вие можете да осигуритe и заплащане на сметките на своите родители и близки. Какви са условията, за да се възползвате от услугата директн дебит? Да имате открита разплащателна сметка в Societe Generale Експресбанк. Какво представлява директният дебит? Услугата Директен дебит или незабавно инкасо е автоматизирана форма на плащане на битовите Ви задължения, свързана с предварително съгласие от Ваша страна за дебитиране на банковата Ви сметка по искане на даден кредитор. Как да се регистрирате за плащания чрез директeн дебит? Абонирайте се за директен дебит като попълните формуляр „Съгласие за директен дебит” в някой от офисите на Societe Generale Експресбанк в страната.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Банковият превод в страната е начин за прехвърляне на средства от една банкова сметка в друга при условие, че и двете сметки са открити в български банки.Преводът може да бъде в различна валута в зависимост от валутата на сметката, от която се изпраща сумата. Преводите в страната ви дават възможност да: ◾прехвърляте пари по други сметки в Банката или в други банки плащате задълженията си към бюджета или други лица Нареждане и изпълнение на парични преводи в страната: Вътрешнобанковите преводи се извършват в реално време. Платежната система RINGS (Система за брутен сетълмент в реално време) се използва за извършване на плащания в национална валута. Платежни нареждания за суми до 100 000 лева се извършват чрез БИСЕРА. Сетълмент на наредените към БИСЕРА плащания се извършва три пъти на ден в RINGS. Платежни нареждания за суми над 100 000 лева или по специално нареждане от клиента независимо от сумата се извършват в реално време чрез системата RINGS.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Societe Generale Експерсбанк въвежда нова услуга ‘GUARANTEED OUR’за клиенти, които нареждат валутни преводи в щ.д. с разноски ‘OUR”, която гарантира постъпване при бенефициента на наредената от клиента пълна сума по превода. При ползване на услугата ‘GUARANTEED OUR’, не се удържат допълнителни разноски от сумата на превода от страна на посреднически банки и банките на получателя. Тази услуга се прилага за всички преводи в щ.д. с наредени разноски ‘OUR’. Независимо от това, че стандартите на SWIFT дават насоки по отношение на възможното разпределение на разноските при клиентските преводи, съгласно настоящата специфична банкова практика на територията на САЩ американските банки събират своите разноски от сумата на превода, независимо от първоначалните инструкции на наредителя за поемане на всички разноски. Чрез въвеждането на услугата "GUARANTEED OUR", Societe Generale Експресбанк гарантира, че насрещната страна ще получи наредената сума в пълен размер. Предимства на услугата "GUARANTEED OUR" гарантира , че насрещната страна ще получи наредената сума в пълен размер; защитава от непредвидени претенции за плащане на разходи на други банки:няма да се налага да плащане на неизвестни предварително такси за превода в неопределено бъдеще време; прозрачност на разходите по превода.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Услугата "Нареждане за периодичен превод" ви осигурява максимален комфорт при плащане на такси за кабелна телевизия, Интернет, наеми, лизингови вноски, застрахователни премии и всякакви други плащания с периодичен характер – месечни, тримесечни, шестмесечни. Педимства: Спестявате време и е лесно за използване – не е необходимо да помните падежни дати или да посещавате Банката за един обикновен превод всеки месец. Преводите се осъществяват автоматично. Периодични преводи ви дават възможност да: прехвърляте чрез периодичен превод суми между разплащателна плащате периодични задължения с постоянен размер (вноски по кредити, застрахователни премии, и т.н.) извършвате периодични плащания към бюджета (такса за детска градина, училищна такса и др.). Параметри на периодичните преводи: Минимална сума на периодичен превод 10 лева или равностойността им в чужда валута Валута - Левове, евро и долари Периодичност за плащане - Месечна, тримесечна, шестмесечна, годишна

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове