Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Сметка може да се открие на името на няколко лица едновременно (т.нар. съвместна сметка). В този случай всеки съвместен титуляр (сътитуляр) носи отговорност за всички задължения, произтичащи във връзка с тази сметка, до пълния им размер като солидарен длъжник.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Валутите: при нас можете да поддържате лични и фирмени разплащателни сметки в BGN, USD, EUR, GBP и CHF Възможностите: имате възможност за откриване на съвместни сметки на името на няколко лица Гъвкавостта: разполагате с възможността да се разпореждате със сметката си от страната и чужбина чрез: Интернет банкиране, факсови нареждания, пълномощно (без нотариална заверка, ако е попълнено пред наш служител) Документите – необходимите документи за откриване на разплащателна сметка са: за граждани – документ за самоличност за фирми – стандартен набор документация (Удостоверение за актуално състояние, Булстат, Учредителен акт, документи за самоличност на представляващите лица).

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

MKB Unionbank ви предлага всички видове валутни разплащания: свободни преводи документарни акредитиви банкови гаранции документарно инкасо валутни чекове Кореспондентската мрежа на MKB Unionbank - над 600 банки и техни клонове в над 90 държави, осигурява за вас възможност за изпращане и получаване на документарни инструменти практически към и от всяка точка на света. Използването на системата за междубанкови комуникации SWIFT при тези разплащания гарантира получаването им в банката-получател броени минути след излъчването на съобщението. ЮнионВЕСТИ Услугата “ЮнионВЕСТИ” - Вашата Електронна Суифт Текуща Информация представлява изпращане, от Банката, на копие от SWIFT съобщения, по изпълнени от нея, наредени от клиента, валутни преводи, на посочен от него E-mail адрес. Услугата се предоставя срещу фиксирана месечна такса за ползване, съгласно тарифата на банката.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Пощенска банка извършва вътрешнобанкови преводи в национална и чуждестранна валута, като използва системи за връзка в реално време между клоновете си и централно управление. Преводи към и от други банки в левове се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС в рамките на 1 час до 1 ден. Банката предлага и извършване на периодични плащания като услуга за своите клиенти. Пощенска банка прави преводи във всички видове валути до страни в целия свят посредством широка кореспондентска мрежа от над 200 чуждестранни и български банки и чрез системата за международни финансови плащания S.W.I.F.T. Банката извършва преводи в чуждестранна валута за и от всяка на точка на света в съответствие с желанието на клиента: Обикновен превод – в рамките на 2 работни дни Експресен – 1 ден Суперекспресен – същия ден За преводи, наредени чрез електронно банкиране: Обикновен превод - 1 ден Експресен - същия ден.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Паричен превод от чужбина към България – малките радости скъсяват големите разстояния и вие, които сте у дома, го знаете най-добре. С Western Union получавате парите си по-бързо. Паричен превод от България към чужбина – можете да помогнете на любимите си хора, които са далеч, без значение къде се намират. Паричен превод от България за България – дори когато не сте в чужбина, но сте далеч от семейството си, можете да направите нещо мило за хората у дома. С Western Union е лесно да превеждате левове, евро или щатски долари навсякъде в България. Можете да използвате някое от нашите над 1 200 представителства в цялата страна, за да изпратите пари, а близките ви - да ги получат.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка предлага различни видове чекови услуги на своите клиенти като форма за разплащане и приема за инкасиране поименни чекове, издадени в полза на свои клиенти. Банката също така издава поименни чекове, платими от банки кореспонденти, в следните валути – USD, EUR, GBP и CHF.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Влезте на адрес: www.epay.bg и изберете "Регистрация" Прочетете общите условия за регистрация в ePay.bg и попълнете заявка за регистрация, в която въвеждате валиден e-mail и парола, с която ще се представяте в системата.На посочения от Вас e-mail ще получите инструкции за довършване на регистрацията Ви, в която задължително попълвате име и фамилия, ЕГН, адрес и избрано от Вас потребителско име. Регистрация на карта с потвърждение на банкомат (за дебитни карти Maestro и Visa Electron): С потребителското име и парола влезте в системата Регистрирайте картата, с която ще извършвате плащания от меню "Вашите карти и микросметки – регистрирайте нова карта – Регистрация на карта с потвърждение на банкомат". Въведете "Кратко име на картата" (данни за картата, като номер и валидност, не се въвеждат). Ще получите уникален 10-цифрен код и инструкция как да завършите регистрацията на банкомат. На банкомат с логото на БОРИКА трябва да извършите следните операции: Избирате „Други услуги” – „B-Pay”. Въвеждате код на търговеца 60006 и след това уникалния персонален 10-цифрен код. Потвърждавате транзакция за 1 лв. на банкомата и Вашата карта автоматично ще бъде активирана в ePay.bg.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Регистрирате се безплатно след еднократно посещение в офис на банката Сметките Ви се плащат автоматично всеки месец, без допълнително потвърждение Възможност за плащане към над 70 търговеца. Възможност за плащане на неограничен брой сметки. Сигурност: Определяте максимална сума за плащане за всяка сметка – над тази сума плащания не се извършват. Контрол: Получавате SMS или e-mail известия: при успешно плащане при неуспешно плащане за сметка над определената от Вас максимална сума за всяко постъпило искане за плащане от съответния търговец – известието се получава 3 дни преди извършване на плащането в последния ден от периода за плащане.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Инкасиране на място при клиента с последващо кредитиране на клиентската сметка Кредитиране на сметката чрез приемане на пари в брой в 24-часовия трезор Нареждане и получаване на банкови трансфери Нареждане на банкови трансфери чрез телекс код Искане за незабавно инкасо Масови плащания - заплати, пенсии, комисиони, хонорари, социални осигуровки, стипендии и др Плащания за комунални услуги - телефон, електричество, парно отопление и др. Използване на информационните системи "Phonebank” и “CS-Firm” Извършване на операции с ценни книжа Безкасова обмяна на валута Получаване на банкови референции. Необходими документи за откриване на разплащателна сметка: Съдебно решение за регистрация Справка за актуално състояние на фирмата Номер по БУЛСТАТ Данъчна регистрация Фирмен печат Дружествен договор Нотариално заверени пълномощни (ако има такива).

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Набирателната сметка е задължително условие за регистрация на дружество или увеличаване на капитала му. Откриването на набирателна сметка може да стане във всеки от клоновете на Пощенска банка. Параметри: Валута: левове Размер: минимум 2 лева. Лихвен процент: олихвяване съгласно лихвения бюлетин на банката Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти, юридически лица Полезна информация – необходими документи за откриване на набирателна сметка: Искане за откриване на банкова сметка Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името на корпоративния клиент, и печат на фирмата Актът, с който са оправомощени лицата, които да се разпореждат с парите по сметката Копия от личните карти на лицата, оправомощени да се разпореждат с парите по сметката Протокол за учредяване на дружеството/решение за увеличение на капитала на дружеството Съответният учредителен акт, както и документ, от който е видно кои лица са избрани за управители/управителен орган на дружеството, ако не са посочени в протокола/учредителния акт.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове