Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Пощенска банка Ви предлага разплащателна сметка със специално предназначение (Ескроу сметка), определена като такaва от страните по договора, уговорили условията за ползване на средствата. Страните по този договор са банката, титулярът на сметката - бенефициент, и трета страна – кредитор. Пощенска банка Ви предлага специална сметка на застрахователни брокери по чл. 155 от Кодекса за застраховането. Сметката е предназначена за осъществяване на застрахователна дейност: Превод на застрахователни премии. Превод на застрахователни обезщетения или парични суми за потребител на застрахователни услуги.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Ликвидационните сметки са вид разплащателни сметки за лица, обявени в ликвидация. Откриването на ликвидационна сметка може да стане във всеки клон на Пощенска банка. Параметри: Лихвен процент: олихвяване съгласно лихвения бюлетин на банката Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти, юридически лица Полезна информация – необходими документи за откриване на ликвидационна сметка: Искане за откриване на банкова сметка Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името на корпоративния клиент, и печат на фирмата Актът, с който са оправомощени лицата, които да се разпореждат с парите по сметката Копия от личните карти на лицата, разпоредители по сметката Копие от акт за обявяване на ликвидацията и за назначаване на ликвидаторите, заверено от органа, издал акта Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството, от което е видно кои са ликвидаторите, или решение за вписването на ликвидаторите, или разпечатка от Интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията на вписаните обстоятелства за съответния клиент, заверена от ликвидатора/ликвидаторите

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Специално за Вас създадохме програма "Премия" - пакет от банкови продукти и услуги с преференциални условия. Единственото условие е да получавате работното си възнаграждение по разплащателна сметка в Пощенска банка. Включвайки се в програма "Премия" автоматично получавате правото да се възползвате от: Преференциални условия за всички продукти и услуги, включени в програма "Премия" Отстъпки от такси и комисиони. Оптимална комбинация от продукти и услуги според индивидуалните нужди и предпочитания на всеки клиент Сигурност – защита на картовите плащания с дебитни карти с чип и услугата за SMS или e-mail уведомление за кредитни карти. Лесен достъп до средствата в широка мрежа от над 8000 ПОС терминала, над 300 банкомата и над 200 офиса на Пощенска банка в цялата страна. С програма „Премия“ получавате: Разплащателна сметка в левове с преференциална годишна лихва Международна дебитна карта Visa, Maestro или MasterCard с чип без такса за издаване Възможност за безплатен абонамент за услугата "Универсален платец" за заплащане на месечни сметки за битови и други услуги чрез директен дебит. Възможност за ползване на Интернет банкиране "e-Postbank" без такса за откриване и без месечна такса. Възможност за издаване на две допълнителни дебитни карти към разплащателната сметка.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Специално за Вас, пенсионери, създадохме програма "Златно време", включваща продукти, които максимално да отговорят на Вашите нужди. Разплащателна сметка "Златно време" с дебитна карта Visa Electron и Maestro към нея Предимства: Без такси за откриване и месечно обслужване на сметката Без такси при теглене от банкомати на Пощенска банка с дебитната карта към сметката Високи лихвени проценти по сметката Предложените условия са валидни само при получаване на пенсия по разплащателна сметка "Златно време". Ако получаването на пенсията по сметката бъде преустановено, към сметката и картата ще се прилагат стандартните условия на банката, действащи към съответния момент. Параметри: Валута – левове. Без минимална сума за откриване. Без такса за теглене на пари в брой на каса в офис на Пощенска банка за суми до 2000 лв. на ден.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Oтворете си разплащателна сметка в Пощенска банка и ще можете да се възползвате от следните услуги: Да плащате безкасово (по банкомат) сметките си за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, студена вода и т.н. Да получавате заплатата си, пенсията си, възнаграждението си, стипендията си директно по разплащателната сметка Да получите международна дебитна карта Да извършвате транзакции с ценни книжа Да ползвате овърдрафт При поискване да получавате писмено извлечение по сметката за извършените транзакции или тегления Необходими документи: Лична карта Формуляр за отваряне на разплащателна сметка, който можете да получите във всеки клон на Пощенска банка.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

ТЕКСИМ БАНК Ви гарантира професионално обслужване, бързина и сигурност на най-добра цена при изпълнение на Вашите преводи чрез БИСЕРА, РИНГС и SWIFT. Междубанкови преводи в лева Във всички офиси на ТЕКСИМ БАНК можете да наредите касови и безкасови преводи в лева до всички банки на територията на България. За плащания до 100 000 лева може да ползвате националната система за разплащания БИСЕРА, а за плащания над 100 000 лева - системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС. Ако нямате открита сметка в банката, можете да извършите левов касов превод. Разплащания в лева може да извършите и дистанционно чрез услугата интернет банкиране. Междубанкови преводи във валута ТЕКСИМ БАНК предлага бързо, сигурно и качествено извършване на банкови преводи във валута до и от всяка точка на света чрез своята кореспондентска мрежа при атрактивни такси и комисиони посредством S.W.I.F.T. За плащания в евро предлагаме TARGET2 - BNB и SEPA/CT преводи. Ако нямате открита сметка в банката, можете да извършите валутен касов превод. Разплащания във валута може да извършите и дистанционно чрез услугата интернет банкиране.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

ИЗБЕРЕТЕ УДОБНИЯ ЗА ВАС НАЧИН ДА ПЛАТИТЕ СМЕТКИТЕ СИ! Чрез Абонамент за периодични сметки С регистрация в офис на Тексим Банк АД на Вашата карта и абонатни номера, които желаете да бъдат автоматично заплащани всеки месец. За всяко задължение и извършено плащане можете да бъдете уведомяван с SMS или email. Чрез SMS плащане на сметки Регистрирате картата си и желаните абонатни номера в офис на Банката. За всяко постъпило задължение получавате информация на мобилния си телефон и при желание извършвате плащането с обратен SMS. На банкомат чрез услугата B-Pay На банкомати, които поддържат услугата, можете да платите сметките си чрез Вашата карта. Необходимо е единствено да знаете B-Pay кода на търговеца, в полза на който ще наредите плащането. В Интернет Необходимо е да се регистрирате в ePay.bg, след което да добавите карта, с която желаете да плащате, и съответните абонатни номера. Всеки месец ще виждате постъпилите задължения и по Ваше желание ги заплащате в интернет чрез картата. В офис на банката чрез системата Изипей В избран от Вас офис на ТЕКСИМ БАНК можете да заплатите месечните си сметки в брой, като внесете пари на каса. Необходимо е да знаете съответния абонатен номер.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Разплащателни сметки със специално предназначение (ескроу сметки) и режим на ползване на наличните по тях средства Предназначението и специалните изисквания за начина на ползване се посочват изрично в писмен договор Банката гарантира, че изразходването на средствата се извършва след стриктно и пълно изпълнение на поставените по сделката условия Използват се основно при сделки за закупуване на недвижим имот, земя, предоставяне на дадена услуга, закупуване на движимо имущество, покупко – продажба на дружествени дялове Oткриват се и по специални програми Приложими такси и комисионни - по договаряне Предимства Сигурност и спокойствие за страните при сключване на определени сделки Банката осъществява контрол върху изпълнението на поставените по сделката условия

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Възползвайте се от предимствата на разплащателна сметка в ТЕКСИМ БАНК, чрез която: Получавате преводи в лева и валута – заплата, наем, хонорари, преводи от чужбина, обезщетения и др. Нареждате преводи в лева и валута – за плащане на стоки или услуги, за плащане на битови сметки, по спестовни сметки Внасяте и теглите суми без ограничение Извършвате покупко–продажба на валута и др.Валута: Лева, евро, щатски долари Минимална олихвяема сума 20 BGN; 10 EUR/USD Такси и комисионни Без такса за откриване Без такса за месечно обслужване на сметка Годишна лихва Изплаща се в последния работен ден на всяка календарна година, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители: Без минимална сума за откриване; Валута – лева или евро; Преференциални лихвени проценти. Издаване на кредитни уверения, банкови референции и банкови гаранции: кредитни уверения и банкови референции за фирми, които кандидатстват по Оперативна програма „Конкурентноспособност” по рамково споразумение с Министерство на икономиката и енергетиката; кредитни уверения и банкови референции за земеделски производители, които кандидатстват по Програмата за развитие на селските региони по рамково споразумение с Държавен фонд „Земеделие”.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове