Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Какво е ПОС - терминал? ПОС - терминалът е електронно устройство, което чрез прочит на банкова карта позволява електронен трансфер на средства от банковата сметка на купувача към тази на търговеца и изплащане пари в брой на картодържателя срещу дебитиране на картовата му сметка. Как ПОС - терминалът ще подпомогне бизнеса Ви? ПОС – терминалът Ви дава възможност за приемане на още един начин на заплащане и по този начин увеличава продажбите Ви. Често клиента не разполага с пари в брой, а чрез картата има възможност да пазарува с цялата наличност по картовата си сметка и дори с бъдещите си доходи когато използва овърдрафт. Удобство на плащането – елиминирано е физическото броене, връщането на ресто. Сигурност на плащането – като страна по плащането е ангажирана и банка. Подобрена отчетност – обработващата банка Ви предоставя редовни ежемесечни отчети за извършените транзакции. Спестени ценно време и усилия за физическа обработка, транспортиране и внасяне на паричния оборот в банката – парите постъпват направо в банковата сметка на търговеца. Създава имидж за търговеца – показва Вашата значимост, откритост, възприемане на съвременните тенденции.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Валутен Форуърд е споразумение между ОББ и клиента, при което валутите се купуват и продават по цени договорени сега, но с доставка на бъдеща договорена дата по т.нар. форуърд курс. Това е юридически обвързващ договор за двете страни - ОББ и нейния клиент - без да е необходимо прехвърляне на средства преди уговорената бъдеща дата. При сключване на форуърдни операции клиентът предоставя обезпечителен депозит като гаранция за изпълнението на сделката на бъдещата дата. Размерът на обезпечителния депозит зависи от волатилността (колебанието) на валутния курс на съответната двойка валути. Елиминира несигурността от колебанията на валутния курс; Улеснява точното бюджетиране; Позволява на компанията да се концентрира върху своя основен бизнес, а не върху всекидневните колебания на валутните курсове; Не обременява клиента с допълнителни разходи. Недостатък: Клиентът има твърд ангажимент по форуърдния договор, който изключва възможността за приходи от положителни курсови разлики, ако на падежа пазарният курс е по-изгоден от форуърдния.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Като алтернатива на междубанковите преводи, Уникредит Булбанк банка предлага на своите клиенти експресни международни парични преводи в лева, евро и щатски долари чрез системата MONEY GRAM, която допълнително Ви дава: Бързина: Транзакциите се осъществяват моментално Удобство: Повече от 100 000 локации в над 170 страни в света Кешови разплащания Клиентът не се нуждае от банкова сметка За да изпратите пари? Посетете най-близкия до Вас офис на Уникредит Булбанк. Само след няколко минути изпратените от вас пари ще бъдат на разположение на посочения от вас получател, в което и да е представителство на Money Gram по света. За да получите пари?: Необходимо е да се свържете с изпращача и да получите от него следната информация:кога и каква сума е изпратена, както и референтния номер на превода. Уникредит Булбанк ще изплати сумата веднага във всеки свой офис, срещу документ за самоличност, без никакви такси и комисиони.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Банка Пиреос България АД е част от Piraeus Bank Group, която има силно присъствие в страните от Балканския регион. Това позволява на Банка Пиреос България АД да предлага на своите клиенти бързи и качествени разплащания в рамките на групата от банки, която включва Piraeus Bank SA Athens, Piraeus Bank Bulgaria AD, Piraeus Bank Romania, Piraeus Bank Serbia и Tirana Bank Albania. В допълнение, Piraeus Bank Group разполага със свой клон в Лондон (Piraeus Bank London) както и дъщерни банки в САЩ (Marathon Bank, New York) и Египет (Piraeus Bank Egypt). Освен това, добре развитата мрежа от банки кореспонденти, състояща се от повече от 350 банки в страната и чужбина, ви дава възможност да нареждате и получавате плащания до и от всяко кътче на планетата бързо, качествено и ефикасно. Тук можете да разгледате нашия списък с основните ни банки кореспонденти.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Банковите преводи, извършвани чрез ALPHANET са невероятно бърз и евтин начин за прехвърляне на парични средства от и към цялата клонова мрежа на Alpha Bank Гърция. В зависимост от часа на депозиране на нареждането за превод, сметката на получателя се заверява в рамките на същия или най-късно на следващия работен ден.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

БИСЕРА плащания; Бисера се използва за плащания под BGN 100 000. Плащанията се извършват или в същият или на следващият ден, в зависимост от времето в което инструкциите за плащане са получени в Банката. РИНГС плащания; РИНГС системата е задължителнa за плащания по-големи или равни на BGN 100 000, а по избор и за по-малки суми. Средствата се получават от бенефициента в същия ден в който инструкциите са получени, стига това да стане преди крайните срокове на системата за деня. Вътрешни транзакции; Вътрешните трансфери се осъществяват между сметки открити в Сити Банк Н. А. – клон София и се обработват с вальор деня, в който инструкциите са получени, стига това да стане преди крайните срокове за деня.

Сити Българияcitibank »

Speed-collect е модерен продукт, разработен с цел ускоряване на процеса на реконсилиране на масови вземания. Продуктът е предназначен за клиенти, които получават масови плащания и се нуждаят от надежден процес за проследяването и обработката им. Осигурява 100% точност при идентифициране на наредителя и води до оптимизиране на процеса на събиране на плащания и свеждане до минимум на ресурсите необходими за обработката на информацията. Продуктът е новаторски за българския пазар и Ситибанк Н.А. – клон София, предоставя това решение на получателите на масови плащания за подобряване на ефективността на процеса на реконсилиране.

Сити Българияcitibank »

Токуда Банк АД извършва преводи в национална валута като използва автоматизирана счетоводна система и модерни системи за връзка в реално време между всичките си офиси. Токуда Банк АД извършва разплащания в лева между клиентите на различните си офиси в рамките на работния ден, ако платежните нареждания са депозирани до 15:00ч. Таксата за издаване на вътрешнобанков превод е 0,50лв. Токуда Банк АД извършва междубанкови преводи в лева по нареждане на физически лица чрез системата за нетен сетълмент БИСЕРА и системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС. През системата БИСЕРА се получават и издават преводи на стойност до 100.000,00лв. Платежни нареждания през БИСЕРА се приемат от 8:45ч. до 15:30ч., а за изпълнение в рамките на същия ден до 13:00ч. Таксата за издаване на „ Преводно нареждане за кредитен превод” е 1,30лв. Таксата за издаване на многоредово „Преводно нареждане/вносна бележка за плащания от/към бюджета” е 3,00лв. През системата РИНГС се получават и издават всички преводи на стойност над 100.000,00лв., а по желание на клиентите и за по-малки стойности. Платежните нареждания за изпълнение през РИНГС в рамките на същия ден се приемат до 15:00ч. Таксата за издаване на „Преводно нареждане за кредитен превод” е 10,00лв. Таксата за издаване на многоредово „Преводно нареждане/вносна бележка за плащания от/към бюджета” е 20,00лв. Всички получени и излъчени съобщения по S.W.I.F.T. се изпращат на клиентите на Банката по e-mail в реално време.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Погасяване на кредитни задължения към ОББ на банкомат по: Кредитна карта Отворен кредит Потребителски кредит Ипотечен кредит От началния екран се избира Други услуги → Плащане към ОББ, след което се посочва съответния кредитен продукт, като идентификацията се извършва с ЕГН на титуляра. Погасяването може да се прави с дебитните карти издавани от ОББ и с карти Маестро издавани от други български банки. Всички транзакции извършени в работното време на банката се отразяват счетоводно в края на деня, а такива извършени след 16.30ч. се обработват на следващия работен ден. ОББ не събира такса за извършените транзакции.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Вътрешнобанкови преводи - между сметки в Първа инвестиционна банка, изпълняват се в реално време; Чрез системата за разплащания БИСЕРА - за суми до 100 хил. лева между клиенти със сметки в различни банки. Вашето нареждане за превод ще бъде изпълнено и сумата ще бъде получена по посочената от вас сметка в рамките на същия или следващ работен ден, в зависимост от часа на депозиране на нареждането в банката; Чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) - за суми над 100 хил. лева или на по-малки суми по изрично желание на клиента. Нареждания, депозирани до 14.30 часа се обработват и изпълняват веднага, като сумите се получават по посочената сметка в рамките на 2 часа. Приетите платежни нареждания след този час се изпълняват следващия работен ден. Можете да извършвате разплащания от всеки клон на Банката, независимо в кой клон е открита и се обслужва сметката Ви. Парични преводи в лева могат да се нареждат от местни и чуждестранни лица. За плащания между местни и чуждестранни лица над 100 000 лева клиентът попълва форма за нуждите на статистиката на платежния баланс. За повече информация виж изискванията на Валутния закон

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове