Разплащания

Реклама
Търсене

Банкови сметки

Представяме ви новата Специална сметка за нотариуси по Чл.25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Тя е предназначена единствено за паричните средства, дължими от страните по сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти. Титуляр може да е физическо лице, вписано като нотариус в регистъра на Нотариалната камара. Валутата, в която се разкрива сметката може да е лева, евро, щатски долари. Срокът - безсрочен Разпореждане - Внасяне на суми и разпореждане със средствата по специалната сметка е във връзка със сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти. Сумите по специалната сметка се внасят от клиенти на нотариуса, които са страна по сделки с недвижими имоти. Разпореждания с паричните средства по специалната/ите сметка/и се извършват от титуляра при нареждане на плащане на суми, дължими по сделките. Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката, като от Банката не се изисква да упражнява контрол върху това Закриване - сметката може да бъде закрита по всяко време, съгласно нарежданията на титуляра Такси и комисиони - Съгласно „Тарифа за условията, таксите и комисионите, които МКБ Юнионбанк прилага при извършване на банкови услуги на физически лица.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Многофунционална картова сметка , която ви носи висока лихва от 2% на годишна база и улеснява разплащанията. Плаща автоматично вместо вас битовите ви сметки към регистрираните в Датамакс компании – ел. енергия, стационарен и мобилен телефон, парно, кабелна телевизия, интернет и др. Погасявате автоматично кредитните си задължения в МКБ Юнионбанк Погасявате кредитните си задължения в други банки директно от същата сметка Прехвърляте средства от сметката по други сметки в МКБ Юнионбанк или в други банки. Разполагате с парите си по всяко време 24 часа в денонощието – чрез международна дебитна карта VISA Electron , като обработката на всички наредени от в ас транзакции се извършва в реално време – за първи път в България. С картата извършвате плащания на ПОС терминал при търговец или теглите парите си в брой на банкомат. Как се открива Заплатна сметка ? Заповядайте в най-удобния за вас финансов център на банката и донесете последните платени от вас сметки към избраните доставчици. Откриването на сметката е безплатно, а издаването на международната дебитната карта VISA Electron става до пет работни дни. Как Заплатна сметка VISA Electron работи за вас? Захранването на сметката се извършва автоматично, ако вашата заплата се превежда директно по нея или чрез прехвърляне на средства от друга сметка. Всеки месец банката автоматично превежда плащанията от вашата Заплатна сметка към посочените доставчици на комунални услуги. За всяка транзакция или възникнала нова сметка за плащане имате опция да получавате e-mail или SMS известяване. Контролирате до какъв размер на сметките да се извършват плащанията – може да определите максимален лимит. Минималният неснижаем остатък по сметката, който трябва да остане след плащанията, е само 15 лева. Няма лимит на сумите, които ще постъпват по сметката. Достатъчно е наличността по сметката да покрива разходите към избраните доставчици, за да се извършат плащанията. Таксите и комисионите по сметката се определят, съгласно действащата Тарифа на банката. Лихвен процент В случай, че постъпленията по сметката в рамките на календарния месец, са по-големи или равни на 750 лева се начислява „висок” лихвен процент – 2% на годишна база (за текущия месец върху дневните салда). Когато постъпленията по сметката в рамките на календарния месец са по-малки от 750 лева, се прилага „нисък” лихвен процент - 0.05% на годишна база. Лихвата се изплаща в края на всяка календарна година.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

При нас можете да откриете специални сметки, при които предварително да зададете условията, които следва да бъдат изпълнени, за да може титулярът да оперира със средствата по специалната сметка. Ние се ангажираме да следим изразходването на средствата да се извършва след стриктното изпълнение на условията, които Вие сте поставили. Сигурността: специалната сметка под условие е особено подходяща при покупко-продажба на недвижим имот, защото тя гарантира интересите и на двете страни: Купувачът е спокоен, че плаща реално след като получи документ за собственост; Продавачът получава парите си след като представи документите за прехвърляне на собствеността на купувача Стандартно изискваните документи са: - нотариален акт и удостоверение за липса на тежести.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Откриийте спестовен влог с растяща доходност MKB Unionbank Club Сега с допълнителен лихвен бонус за редовни спестявания. Представяме ви MKB Unionbank Club – това не е обикновен спестовен влог, а истинска награда за вашите спестявания. С него получавате растяща доходност и лесно можете да спечелите допълнителен лихвен бонус за вложенията си. Спестовен влог за физически лица. Предлага се в лева, евро и щатски долари. Минимална сума за откриване – 100 лева/евро/щ.долари. НОВО - възможност за допълнителен лихвен бонус 0.50 % за редовните спестители: Гъвкавост – внасяте и теглите пари свободно, без да губите лихвата; Финансова свобода - без ограничения за броя и сумата на вноските; Сигурност за спестяванията ви и лесен достъп до вложенията ви – във всеки финансов център на MKB Unionbank в страната; Лихвеният процент по MKB Unionbank Club се определя от вас. В зависимост от това колко сте теглили и внасяли по сметката си през месеца, банката ще ви начисли „висок” или „нисък” лихвен процент. Ако сумата по сметката в края на месеца е по-голяма или равна на 70% от сумата по нея в началото на месеца, върху дневните остатъци през текущия месец се начислява „висок” лихвен процент.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Високолихвен доход по разплащателна сметка в три валути: лева, евро и щ. долари. Лихвата по вашата разплащателна сметка зависи от салдото в края на деня. Лихвата се начислява еднократно в края на годината по разплащателната сметка. Предлагаме и специални клиентски сметки за адвокатски дружетва по чл. 39 от Закона за адвокатурата - годишен лихвен процент от 0.00% за BGN и EUR Банката извършва всички видове разплащания в национална и чуждестранна валута на територията на страната и към чужбина.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Лесен, удобен и евтин начин да плащате своите битови сметки, кредитни и лизингови задължения, наем и да получавате доход от парите си. Защото това е разплащателна сметка, чрез която банката плаща вместо вас сметките ви за ток, вода, телефон, парно, месечни вноски по кредити, наем и др. Открива се безплатно, а таксите за преводи и поддръжка за изключително ниски. Какво е умното на „Умна сметка”? Не се редите на опашки всеки месец, за да си платите всяка сметка за комунални услуги. Сигурни сте, че сметките ви ще се платят навреме. Свободни сте да се отдадете на по-приятни и важни за вас неща. Какво прави Умната сметка вместо вас? автоматично погасяване на кредитни задължения, директно от сметката плащане на кредитни задължения в други банки, директно от сметката извършване на автоматични регулярни плащания на комунални услуги към регистрираните в Дейтамакс търговци. периодични преводи от сметката по други предварително посочени сметки в МКБ Юнионбанк или в други банки. разполагате със средствата си 24 часа в денонощието. Теглите пари в брой от банкомат и от ПОС-терминал на каса в банка Плащате стоки и услуги на ПОС-терминал в търговски обекти Плащате стоки и услуги в националните системи за разплащания с карти в Интернет (EPay и EBg) Какво трябва да направите? Да откриете (ако нямате) своя „Умна сметка Visa Electron" в MKB Unionbank. Да донесете при нас последните сметки, издадени от избраните от вас доставчици за ток, вода, телефон, парно и др., които искате да се плащат. Да осигурявате наличието на суми по сметката, които да покриват разходите ви към избраните от вас доставчици на комунални услуги. Банката може да разреши овърдрафт по сметката и в случай, че няма наличност, комуналните плащания ще се платят от овърдрафта. Всеки месец банката автоматично превежда плащанията от вашата сметка към посочените от вас доставчици на комунални услуги или към финансовата институция, към която и ате задължения. В случай, че на първата дата на която се поиска плащането няма средства по сметката, системата запитва общо 10 пъти за средства – т.е. дори заплатата да се забави сметките ще се платят. За всяка транзакция или възникнала нова сметка за плащане, можете да получавате уведомление по избран от вас начин (чрез e - mail или SMS ). Вие контролирате дали и до какъв размер на сметките да се извършват плащанията. Минималният неснижаем остатък по сметката ви, който трябва да остане след плащанията е 5 лева за местна дебитна карта или 15 лева за VISA Electron . Над тези суми няма лимит на сумата, която трябва да внесете по сметката си. Достатъчно е тя да покрива разходите ви по посочените сметки, за да се извършат плащанията. Когато постъпленията по сметката ви в рамките на календарен месец са над 500 лева, получавате и изключително атрактивна лихва.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Представяме ви Съвместен спестовен влог, който представлява спестовна сметка /влог/ с повече от 1 титуляр. Сметката се открива в присъствието на всички титуляри в лева, евро и щатски долари. Срок - безсрочен. Минимална сума - 100 валутни единици. Лихвата по спестовния влог се изплаща в края на годината или при закриване на сметката. Право на разпореждане - При откриване на съвместен спестовен влог титулярите попълват спесимен за сметката , в който се определя начина на разпореждане със средствата. Банката открива съвместни спестовни влогове само при посочен начин на разпореждане „Заедно” или „Поотделно”. При начин на разпореждане - „Заедно” документът/ите (нареждане – разписка, нареждане за кредитен превод и т.н. ) се подписва/т от всички титуляри в присъствието на служител на банката. При начин на разпореждане „Поотделно” всеки от титулярите се разпорежда самостоятелно със 100 % от наличността по сметката. Внасяне се допуска по всяко време, като няма ограничения по отношение на размера на довнесените средства. Теглене се допуска по всяко време, до размера на минималния неснижаем остатък, само след като бъде установено правото на клиента за разпореждане с наличността по сметката.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

За всяко движение по сметката, Банката предоставя на клиента извлечение при поискване.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Откриване на разплащателни сметки на земеделски производители за получаване на субсидии от ЕС- без месечна такса за обслужване и без изискване за минимално салдо. Лихвен процент за суми над 1000 лв. - 2% За откриване на сметката Земеделските производители, следва да представят копие от заявлението до ДФ Земеделие-Разплащателна Агенция.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Защо да имам разплащателна сметка в Централна кооперативна банка? Защото чрез Вашата разплащателна сметка Вие получавате достъп до всички продукти и услуги, предлагани от ЦКБ: бързи междубанкови разплащания в лева и валута; вътрешнобанкови разплащания с контрагенти и трансфери между Вашите сметки в ЦКБ, изпълнявани незабавно и в реално време; касово обслужване и инкасиране на парични постъпления; безплатно издаване на фирмени дебитни и кредитни карти; ползвате при изгодни условия застрахователни и пенсионноосигурителни услуги; Вашите служители ползват определени банкови услуги при преференциални условия. евро депозити - до 8.75% в лева и 7.50% в евро

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове