Разплащания

Реклама
Търсене

Банкови сметки

Разплащателната сметка на земеделски производители се открива в лева. Земеделските производители – физически и юридически лица, допълнително могат да използват сметката си и за: внасяне и теглене на пари; получаване и нареждане на безкасови преводи на суми; получаване и на други доходи; автоматичен трансфер на суми от/по други сметки, открити в банката, в т.ч. за погасяване на кредити към банката; за земеделски производители- физически лица - безкасово плащане на свои и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, застраховки, кабелни и сателитни TV и други. ползване на банкова карта Maestro/VISA Electron за физически лица и Maestro Business / VISA Business Electron за юридически лица; Колко ще Ви струва? Банката ще Ви открие разплащателната сметка безплатно; За оперативното поддържане и обслужване на сметката банката не събира такси; За всяко извършено безкасово плащане на задължения за комунални услуги банката ще Ви събира такса в размер на 0,25 лв; Разплащания при търговец с дебитните карти в страната и чужбина се извършват без такса. Какви са Вашите предимства? Може да се разпореждате със сметката си във всяко поделение на банката; Електронното банкиране „ДСК Директ” дава възможност информацията за наличност и движение по разплащателната сметка да бъде получена по телефон, чрез sms или Интернет, а извършването на преводи чрез Интернет по сметки в Банка ДСК и в други банки е лесно, бързо и сигурно. Практичен начина да получавате и управлявате доходите си; Получавате по-висок доход от лихви; Сигурност – зад сумите по Вашата сметка стои най–голямата банка на населението в България; Паричните средства по Вашата сметка в Банка ДСК са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите предвидени от закона. Специална разплащателна сметка на земеделски производители – физически и юридически лица.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Вложете на сметка Гъвкава система на олихвяване и изплащане на лихвата в края на всеки месец; Без наказателна лихва при тегления и неограничено довнасяне на суми по влога; Без такса за месечно обслужване, без комисиони при вноски. Открийте сега спестовен влог НА СМЕТКА и получавате бонус - застраховка ”Домашно имущество” от Дженерали - пълно застрахователно покритие за Вашето недвижимо и движимо имущество за една година Спестовна сметка НА СМЕТКА е предназначена за физически лица, които желаят да имат свободен достъп до средствата си по сметката през даден календарен месец, без санкциониращи лихви за нарушаване на срокове или падежи, с което не се лишават от полагащият им се лихвен доход.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Можете те да откриете срочни депозитни сметки в лева и валута за съхранение на временно свободни парични средства с възможност за договаряне на преференциални лихвени проценти съобразно размера на депозираната сума и пазарните условия. Банка ДСК е първичен дилър на ДЦК, което е добра възможност да инвестирате парични средства в държавни ценни книжа с подходящ падеж, съобразно Вашите нужди. ДЕПОЗИТ С НЕСТАНДАРТЕН СРОК: Възможност да депозирате суми за произволно избран от Вас срок, който варира от 1 ден /овърнайт депозит/ до срок, надвишаващ 12 месеца. Минимални суми за откриване - 100 000,00 BGN и 50 000,00 EUR/USD. Възможност за договаряне на лихва, формирана на пазарен принцип, според срока, сумата и валутата. До настъпване на падежа, Договорената лихва не се влияе от промяната на лихвените проценти по стандартните депозитни продукти. ДЕПОЗИТ „БИЗНЕС СПЕКТЪР” - 2 месечен срочен депозит, с шест междинни 10 дневни лихвени периода в рамките на срока на депозита. Продуктът се предлага при параметри, както следва: минимална сума за откриване на депозит – 20 000 BGN/10 000 EUR срок на депозита: 2 месеца лихвени нива по депозитите – стъпаловидно нарастваща за всеки следващ 10 дневен период лихва, съгласно лихвения бюлетин на банката лихвено плащане – с автоматизиран трансфер към разплащателната сметка на клиента, при изтичане на всеки междинен 10 дневен лихвен период наказателна лихва при предсрочно закриване на депозита по искане на клиента – в случай на предсрочно закриване на депозит, клиента губи само текущо начислената лихва за последния все още не приключил 10 дневен лихвен период. ДЕПОЗИТ „ЕВРО ИНВЕСТИЦИЯ” - дългосрочен депозит в национална валута, с гарантиран курс на обмяна на главницата в евро на падежа на депозита. Гарантирания курс на обмяна е 1,95583 лева за евро. Продуктът се предлага при параметри, както следва: минимална сума за откриване на депозит – 200 000 BGN/EUR/USD срок на депозита: 3 възможности за избор на срок : 1 година, 2 години или 3 години лихвени нива по депозитите – съгласно лихвения бюлетин на банката, с възможност за договаряне на лихвени надбавки според размера на депозита лихвено плащане – веднъж годишно, на календарното число и месеца, в който е открит депозита, с автоматизиран трансфер на начислената лихва по посочена от вас левова разплащателна сметка в Банката наказателна лихва при предсрочно закриване на депозита по искане на клиента – 0,5 % годишно. Наказателния лихвен процент е приложим за периода от датата на последно лихвено плащане / респективно от датата на откриване на депозита в случай че не е минало лихвено плащане/ до датата на закриване на депозита. При предсрочно закриване на депозит по ваше искане не се прилага гарантирания от Банката курс на обмяна и главницата на депозита се изплаща в лева. при оферирането на продукта, банката се застрахова от евентуална промяна на фиксирания курс на обмяна лев/евро и си запазва правото за прилагане на защитна клауза, изразена във възможност за предварително служебно превалутиране на главницата на депозита по договорения гарантиран курс, преди настъпване на договорената падежна дата, при което: Главницата на депозита се превалутира по фиксирания курс и се прехвърля по служебно открита сметка на ваше име в евро. Считано от датата на прилагане на защитната клауза, превалутираната в евро главница започва да се олихвява с текущата котировка на 3 месечения EURIBOR. Начисляваната от момента на превалутирането лихва в евро се изплаща на падежа на депозита или при закриване на депозита по ваше нареждане ( т.е. престават да бъдат в сила договорените веднъж годишно лихвени плащания случай на предприети действия от страна на банката по служебно превалутиране преди падежа, Ви се дава възможност за избор дали да изчакате договорения падеж или да закриете депозита предсрочно, без санкция за вас. Избор за Вас: В срок от 1 месец от датата на служебното превалутиране, имате право да прекратите договора и да закриете депозита без санкция, като получите превалутираната по договорения курс главница и пълния размер на начислената към момента на закриване на депозита лихва. След изтичане на дадения от банката едномесечен гратисен срок за предприемане на действия по закриване на депозита, банката приема че новите условия по депозита са приемливи за вас и се съгласявате да изчакате договорения падеж, при което: - Главницата, заедно с начислената лихва в евро, дължима от датата на превалутиране до датата на падежа ви се изплащат на падежа в евро - Депозитът може да се закрие по ваше искане преди настъпване на договорения падеж, в който случай се губи начислената от датата на превалутиране до датата на закриване на депозита лихва.Както и още: Поливалутен депозит „FX market” ,7 и 14 дневни срочни депозити,Срочни депозити "Weekend", Срочни депозити "Overnight", Депозити с нестандартен срок.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Съвместните сметки са подходящи в случаите, когато няколко физически лица желаят да имат обща сметка за определена цел. Съвместните титуляри (сътитуляри) по подразбиране се разпореждат заедно със средствата по сметката или депозита. В случай че желаят да се разпореждат самостоятелно или да определят един от сътитулярите да ги представлява, е достатъчно да декларират това пред Банката. При съвместните сметки всеки сътитуляр носи отговорност за всички задължения, произтичащи във връзка с тази съвместна сметка, до пълния им размер като солидарен длъжник.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Разплащателните влогове (сметки), които СИБАНК АД Ви предлага, са безсрочни вложения, с които можете да разполагате по всяко време, без ограничение и без срок за предизвестие до банката. СИБАНК АД открива и специални “адвокатски” разплащателни сметки, които не представляват част от имуществото на адвоката, не подлежат на запориране и могат да се ползват за извършване на разплащания, регламентирани в Закона за адвокатурата, като: заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиенти на титуляра заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиенти, съобразно сключените договори между клиенти и адвоката други цели, предвидени в договори между адвоката и клиентите му. СИБАНК АД открива и специални „застрахователски” разплащателни сметки, които не представляват част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на брокера. Специалната разплащателна сметка се използва за разплащания в изпълнение на Кодекса за застраховането: прехвърляне на платена застрахователна премия, предназначена за застрахователя прехвърляне на потребителя на застрахователни услуги на застрахователни обезщетения или парични суми, платени от застрахователя. Валута: лева (BGN) евро (EUR) щатски долари (USD) швейцарски франкове (CHF) Минимална сума за откриване: лева (BGN) – 20 BGN евро (EUR) – равностойност на 20 BGN щатски долари (USD) – равностойност на 20 BGN швейцарски франкове (CHF) – равностойност на 20 BGN.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Специални доверителни сметки под условие – за гарантиране на сигурност при извършване на сделки по покупко-продажба на недвижим имот, прехвърляне на дружествени дялове и др.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Внасяте и теглите суми по всяко време! Пиреос Експрес е разплащателна сметка, която ви дава възможност да внасяте и теглите суми от сметката си по всяко време. Същевременно Вие получавате лихва върху наличната сума по сметката на дневна база.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Спестовната сметка на Банка ДСК е предназначена за пълнолетни лица, които желаят да влагат свободните си пари със среден и по-голям размер в сигурна и лесно достъпна конструкция за спестяване. Служи за внасяне и теглене на суми по всяко време, както и за ползването на други платежни услуги, предлагани от Банката. Вие можете да внесете свободните си средства, да превеждате цялото или част от трудовото си възнаграждение, пенсия, хонорари и др. на спестовна сметка “Мотив”. По сметката могат да се прехвърлят чрез автоматичен трансфер суми от други сметки, открити в банката. Вие избирате начина на прехвърляне – определена сума на определена дата или при надвишаване на определен остатък по сметката, от която се извършва прехвърлянето.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Атрактивна лихва при до 2 тегления месечно; Без такса за месечно обслужване и без комисиони при вноски; Възможност за детска и съвместна многофакторна спестовна сметка. Открийте сега Многофакторна спестовна сметка и получавате бонус - застраховка ”Домашно имущество” от Дженерали - пълно застрахователно покритие за Вашето недвижимо и движимо имущество за една година. Многофакторна спестовна сметка е специална спестовна сметка, при която размерът на лихвата, която получавате, зависи от средномесечното салдо по сметката и броя на тегленията през изминалия месец.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

"Ескроу-сметка" е разплащателна сметка, открита при Банката, със специално предназначение, определено като такова от страните по договора и непротиворечащо на приложимия закон, с режим на използване, уговорен от страните в договора.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове