Разплащания

Реклама
Търсене

Банкови сметки

Депозит със срочност от края на работния ден до 09:00 часа на следващия работен ден Минимално салдо: 100 хил. лева, евро или щатски долари Лихвен процент, обвързан с пазарен индекс, отразяващ нивата на овърнайт депозити на местния и международен пазар: За депозити в български лева, индексът е SOFIBID За депозити в евро индексът е ЕONIA За депозити в щатски долари, индексът е Fed Funds Предимства: Без допълнително заплащане получавате всички предимства на разплащателна сметка за възможно най-удобно управление на паричните Ви средства и нужната ликвидност Получавате по-висока доходност в сравнение с лихвите по разплащателна сметка Автоматична обработка

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Спечели в Интернет до 6% лихва с ONLINE СПЕСТОВНА СМЕТКА - най-новия електронен продукт на системата за интернет банкиране Allianz E-bank. Online Спестовна сметка съчетава високата доходност по депозитни продукти + свободата на разплащателна сметка + възможността сами да управлявате 24 часа своите пари. С Online Спестовна сметка получавате до 6% лихва. Лихвата се изплаща на края на всеки шестмесечен период.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

10-те най-важни причини да имате сметка ОПТИМА от Първа инвестиционна банка:1.Най-висок лихвен процент по разплащателна сметка – 3% годишно за сметки в лева; 2.Получавате Бонус – безплатна международна дебитна карта (вие избирате Maestro или VISA Electron) 3.Възможност да получите овърдрафт в размер до 5 работни заплати; 4.Достъп до средствата по сметката по всяко време и навсякъде по света, без блокирани суми и при пълна сигурност; 5.Без излишни разходи – сметка ОПТИМА, с издадена дебитна карта към нея (Маестро/Visa Electron), е без такса поддръжка и без изискване за минимална вноска за откриване или минимално салдо за олихвяване на сметката. Таксата за откриване е само 1 лев; 6.Имате сметки за плащане, а нямате време да се редите на опашки и да следите срокове? Ползвайте автоматичното плащане на задълженията за комунални услуги към БТК, ВИК, Топлофикация, Енергоснабдяване и други, GSM и кабелни оператори, интернет доставчици и всички регистрирани за услугата търговци; 7.Бъдете информирани чрез SMS известия за наличността и движенията по Вашата сметка, за всяко постъпление, за всяко извършено плащане; 8.Автоматични периодични преводи на такси за образование и издръжка, наеми, данъци и осигуровки, застрахователни премии, вноски по кредити и лизинг, и други; 9.Интернет банкиране чрез Виртуалния банков клон на ПИБ; 10.Получаване на парични преводи: работна заплата, обезщетения от НОИ, застраховки, издръжки, социални помощи, пенсии, лихви от депозити, доходи от наем, търговия с акции, ДЦК и др., преводи от НАП, инкасиране на чекове и т.н. И още: нареждане на парични преводи: плащане на данъци, такси, битови и други сметки, местни и международни парични преводи, издаване на чекове, погасяване на задължения по кредити, кредитни карти, лизинг, застраховки, пенсионни фондове, плащания по сделки и други; плащане на стоки и услуги по Интернет; възможност за издаване на допълнителни карти към една сметка с разнообразие от избор на лимити за плащане.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Вид сметка лева евро щатски долари английски лири швейцарски франкове Разплащателна сметка 0.10% 0.10% 0.10% не се Сметки за средства на клиенти на застрахователни брокери и агенти, както и лица със свободни професии 0.10% 0.10% 0.10% Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители не се олихвяват

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Гарантирана доходност - лихвата гарантирано надхвърля ОЛП на БНБ и БЛП на Европейската Централна Банка; висока доходност - лихвен процент още от първата година от 4,25% до 4,75% за сметки в лева и 2,50% до 3,00% за сметки в евро; нарастваща лихва в зависимост от баланса през всяка следваща година до 4-тата; всички удобства на спестовната сметка - теглене и внасяне без ограничения и без такси; история на транзакциите в издадена спестовна книжка Спестовна сметка Пиреос Феър Плей е разработена специално за спестяванията на физически лица, като им предлага атрактивни параметри: Спестовна сметка Пиреос Феър Плей се открива в EUR и BGN. Спестовна сметка Пиреос Феър Плей е безсрочен спестовен продукт. Няма ограничения за минимална сума за откриване и поддържане на сметката.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Висока доходност и възможност за внасяне и теглене по всяко време без ограничение. Минимален размер: 450 лева/450 евро

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Споделете сметката Открийте сега разплащателна сметка и получавате бонус - застраховка ”Домашно имущество” от Дженерали - пълно застрахователно покритие за Вашето недвижимо и движимо имущество за една година. Откриване Лично, срещу представяне на документ за самоличност на всеки един от титулярите или чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно, визиращо операциите, които ще осъществява; Сключване на Договор за съвместна разплащателна сметка по образец; Искане за откриване на съвместна разплащателна сметка Необходими документи документ за самоличност; договор за откриване на разплащателна сметка между Титуляра и Банката.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Cпестовна сметка с нарастващ лихвен процент, предназначена за спестяване на средства в полза на деца (малолетни и/или непълнолетни). Банката издава Спестовна книжка. Срочност: Спестовна сметка с нарастващ лихвен процент, предназначена за спестяване на средства в полза на деца (малолетни и/или непълнолетни). Банката издава Спестовна книжка. Валута: BGN, EUR, USD Минимална сума: без изискване за минимална сума Лихвен процент: Нарастващ лихвен процент, в зависимост от баланса по спестовната сметка. Начислената лихва се изплаща два пъти годишно по клиентската сметка. Лихвеният процент може да бъде променян от Банката.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Спестовните сметки служат за получаване на преводи, извършване на разплащания, внасяне и теглене на суми по всяко време. Alpha Bank - клон България открива спестовни сметки в лева и чуждестранна валута /EUR, USD, GBP, CHF/. Спестовна сметка може да се открие на всяко пълнолетно местно или чуждестранно лице, като не съществуват ограничения за броя на влоговете на едно лице. За открита стандартна спестовна сметка се издава спестовна книжка, в която се записва всяко движение по сметката.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

В случай, че Вие сте пенсионер и търсите допълнителна доходност и сметка, която няма такси за откриване, поддържане и закриване, то Вие получавате тази привилегия! Осигурете си доход още от първия спестен лев! Срочност: Безсрочна Валута: BGN Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - няма Лихви: до 750.00 BGN – 5.50 % от 750.01 – 1500.00 BGN – 3.25 % над 1500.01 BGN – 1.75 % Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката. Внасяне на суми: Без ограничение Теглене на суми: За теглене в клон на банката, независимо от размера на теглената сума - такса 1 лев. Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност и решение за пенсиониране

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове