Разплащания

Реклама
Търсене

Банкови сметки

Банкови операции в реално време и от всеки филиал на Банката Открийте сега разплащателна сметка и получавате бонус - застраховка ”Домашно имущество” от Дженерали - пълно застрахователно покритие за Вашето недвижимо и движимо имущество за една година. Откриване Лично, срещу представяне на документ за самоличност; Чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно, визиращо операциите, които ще осъществява; Сключване на Договор за разплащателна сметка по образец. Необходими документи документ за самоличност; договор за откриване на разплащателна сметка между Титуляра и Банката.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Сметки на адвокати по чл.39 от Закона за адвокатурата: имате възможност за откриване на отделни сметки за всяка сделка с клиента; при желание от страна на адвоката, Банката може да открие отделни сметки за различните му клиенти. Сметки на частни съдебни изпълнители по чл.24 от Закона за частните съдебни изпълнители: специална сметка определена за обслужване на паричните средства, получени от осребряването на имуществото на длъжниците; частният съдебен изпълнител управлява и се разпорежда със средствата на длъжниците по специалната сметка. Сметка на застрахователни брокери и агенти (по чл.155, ал.1, т.2 от Кодекса за застраховане): специална клиентска сметка, по която да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Транзакция по договор за специална сметка се използва най-често за закупуването на земя, доставки /предоставяне на дадена услуга, закупуване на движима или недвижима собственост или промяна в собствеността на юридическо дружество. Под договор за специална сметка Ситибанк N.А – клон София, изпълнява функциите на Ескроу Агент, като влиза в ролята на независима трета страна, с цел да намали риска на ответната страна и/или да осигури изпълнение, чрез откриванеот на сметка за съхранение на кеш, активи и/или собственост, докато определено, предварително установено, условие не бъде изпълнено.

Сити Българияcitibank »

Необходими документи за откриване на сметка: Копие на удостоверение за актуално правно състояние, за търговци, регистрирани преди 01.01.2008 г., вкл. и търговците, които не са извършили пререгистрация (както и др. лица, неподлежащи на вписване в Търговския регистър); Копие от решение за първоначална регистрация – за търговци, вписани в окръжния съд преди 01.01.2008 г.; Извлечение от учредителния акт / Устав, Дружествен договор или др. акт/ на клиента за установяване правомощията за разпореждане със сметките, ако клиентът не е пререгистриран или не подлежи на регистрация в Търговския регистър; Копие от регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК; Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай,че клиентът е определил разпореждането със сметките да се извършва от лице /пълномощник/, различно от посочените в документите Искане за откриване на банкова сметка; Получавате ежедневни извлечения за всички транзакции, извършени по сметката Ви през предходния ден. Сметката се олихвява с лихва в края на всяка година или при закриване на сметката.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Набирателни сметки - за съхранение на средства, предоставени за учредяване на юридическо лице, за увеличаване на фирмен капитал и др.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

За да си откриете сметка в Alpha Bank - клон България е необходимо да представите на оторизиран служител в избрания от Вас офис документ за самоличност, да попълните искане по образец и да положите спесимен /образец от подпис/. Ако нямате възможност лично да посетите Банката, можете да упълномощите за това Ваш роднина или приятел, който трябва да разполага с личните Ви данни и нотариално заверено пълномощно да Ви представлява. Минималната сума, необходима за откриване на сметка в Alpha Bank - клон България е EUR 50 или съответната равностойност в лева или друга чужда валута.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Разплащателната сметка служи за съхранение на средства без определен срок, за получаване на преводи, извършване на разплащания, внасяне и теглене на суми по всяко време при минимален размер на първоначално депозираната сума от EUR 50 или равностойност в друга валута. Разплащателната сметка на Банката се олихвяват при 0,10% лихва на годишна база.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

"Alpha Партньори" - разплащателна сметка за съхранение на средства без определен срок, за получаване на преводи, извършване на разплащания, внасяне и теглене на суми по всяко време при минимален размер на първоначално депозираната сума от 100 единици.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Сключва се тристранно споразумение между Банката, получателя на средствата и трето лице - наредител. Средствата се използват при изпълнение на условията по споразумението. Сметката може да бъде открита както от частни лица, така и от фирми, които за целта попълват и подават искане за откриване на сметка в избран клон на Банката. Юридическите лица и Еднолични Търговци подават документи като за откриване на разплащателна сметка. Сметката със специално предназначение може да бъде в левове, евро или щатски долари, според желанието на клиента.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Пиреос Експрес за юридически лица е разплащателна сметка за съхранение на пари, платими на виждане без предизвестие от ваша страна. Същевременно вие получавате лихва върху наличната сума по сметката на дневна база. Валута: Български левове, евро, щатски долари Минимална сума: няма Начисляване на лихвата: За всеки ден се начислява различен лихвен процент в зависимост от салдото на сметката в края на деня. Лихвата се капитализира в първия ден на всеки месец.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове