Разплащания

Реклама
Търсене

Банкови сметки

За всяко движение по сметката, Банката предоставя на клиента извлечение при поискване.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

ЦКБ АД открива разплащателни сметки в левa във всички офиси на Банката, само срещу представянето на искане за откриване на сметка и документ за самоличност, който е: лична карта - за български граждани; международен паспорт - за чуждестранни граждани; карта, издадена от органите на МВР - за лицата с разрешено временно или постоянно пребиваване в България. Откриването и поддържането на всички сметки е безплатно. От една единствена разплащателна сметкa можете във всеки офис на Банката да извършвате следните операции: да внасяте и теглите пари; да извършвате вътрешнобанкови трансфери и разплащания; да извършвате междубанкови трансфери и разплащания в лева и валута

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Разплащателната сметка може да бъде, стандартна и разплашателна сметка с деференцирано олихвяване. Внесените средства по специалната сметка не са част от имуществото на адвоката, не подлежат на запориране и се ползват за извършване на разплащания, регламентирани в Закона за адвокатурата, като: Заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиента; Заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката; Извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключените договори между клиенти и адвоката; Други цели, предвидени в договора между адвоката и клиентите сметката може да бъде открита в BGN,EUR и USD; за обслужване на текущата дейност, съгласно чл. 39 от Закона за адвокатурата; за всеки клиент на адвоката се открива отделна партида; не се дължат такси за откриване на сметката не се дължат такси за обслужване и закриване партидите на клиентите; не подлежи на запориране; Земеделските производители – физически и юридически лица, допълнително могат да използват сметката си и за: Какво трябва да направя? Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на банката. Откриване на разплащателна сметка – стандартна или с диференцирано олихвяване може да се открива само лично от адвоката или упълномощеното от адвокатското дружество лице.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Съгласно изискванията Кодекса за застраховането, застрахователния брокер е длъжен да гарантира изпълнението на задълженията си да прехвърли платена на него застрахователна премия, предназначена за застрахователя, или да прехвърли на потребителя на застрахователни услуги, платено от застрахователя застрахователно обезщетение или парична сума. Сметките могат да бъдат открити както за физически, така и за юридически лица. По специалната клиентска сметка, могат да се превеждат: застрахователните премии за застрахователя, застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Специфичен вид разплащателна сметка, гарантираща изпълнението на задълженията на застрахователните брокери към потребителите на застрахователни услуги. Специфични особености : Паричните средства по депозитарните разплащателни сметки не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност за застрахователния брокер. Законно основание за откриване на сметките : чл.155 от Застрахователния кодекс, влязъл в сила на 01.01.2006 година Условия на обслужване на сметките: лихвени условия – неолихвяеми такса за банково обслужване – годишна такса съгласно Тарифата на Банка ДСК. Таксата важи за календарна година. Първата такса е платима при откриване на сметката, всяка следваща такса – в началото на нова календарна година. такси и комисиони за операции по сметките – съгласно Тарифата на Банка ДСК, при спазване правилото на ДДС сметката – т.е. таксите се удържат от друга разплащателна сметка на застрахователния брокер в Банката, или се заплащат в брой в момента на извършване на операция. Специална разплащателна сметка – частен съдебен изпълнител Предназначена за събиране на парични средства от осребряване на имущество на длъжници и касови /безкасови операции свързани с дейността. сметката може да бъде открита в BGN, EUR и USD; сметката е с диференцирано олихвяване -лихвата се начислява ежедневно и се изплаща по отделна, открита за тази цел, разплащателна сметка; достъпна за касови и безкасови операции; не подлежи на запориране.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Разплащателна сметка с диференцирано олихвяване: не Ви се налага да откривате нова депозитна сметка или да сключвате нови договори получавате по-високи лихвени доходи, доближаващи се до лихвите по срочни депозити в съответната валута Вашите средствата са винаги свободни за операции и не е необходимо предизвестяване. Набирателна сметка: Можете да я ползвате в следните случаи : за временно блокиране на изискуемия капитал, необходим за регистриране на търговско дружество преди вписването му в съдебния регистър за отчитане на средства, предоставени за разпореждане от клиент на Банката на негово поделение, необособено като самостоятелно юридическо лице за отчитане на средства, ежедневно набирани по касов и безкасов път по клиентска сметка, открита и водена в поделение на Банката, различно от поделението, в което се води и обслужва разплащателната сметка на клиента за отчитане на набрани чужди парични средства. Еscrow сметки (доверителни): Доверителните сметки са разплащателни сметки със специално предназначение и с допълнителен контрол върху режима на ползване на наличните суми. Предназначението и специфичните изисквания по режима на ползване следва да бъдат изрично упоменати в сключен между страните писмен договор. Банката в качеството си на довереник извършва обслужване на своите клиенти, като съблюдава спазването на поставените от страните по договора условия. Банката не е страна в правоотношенията между страните, чиито довереник се явява. Тя не носи отговорност за неизпълнение на задължения, поети между или от същите тези страни. Депозитарни разплащателни сметки на застрахователни брокери: Предназначение: Специфичен вид разплащателна сметка, гарантираща изпълнението на задълженията на застрахователните брокери към потребителите на застрахователни услуги.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Когато имате нужда от непрекъснат достъп до Вашите спестявания и необходимост да извършвате разплащания в страната и чужбина, то Стандартната разплащателна сметка е Вашето решение. Срочност: Безсрочна Валута: BGN, EUR, USD, CHF, GBP Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 50 валутни единици Лихви: BGN – 0.20 % EUR – 0.40 % USD – 0.10 % Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката. Внасяне на суми: Без ограничение Теглене на суми: Без ограничение Необходими документи за откриване на сметка : Документ за самоличност

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Депозит със срочност от края на работния ден до 09:00 часа на следващия работен ден Минимално салдо: 100 хил. лева, евро или щатски долари Лихвен процент, обвързан с пазарен индекс, отразяващ нивата на овърнайт депозити на местния и международен пазар: За депозити в български лева, индексът е SOFIBOR За депозити в евро индексът е ЕONIA За депозити в щатски долари, индексът е Fed Funds Предимства Без допълнително заплащане получавате всички предимства на разплащателна сметка за възможно най-удобно управление на паричните Ви средства и нужната ликвидност Получавате по-висока доходност в срвнение с лихвите по разплащателна сметка Автоматична обработка Повече информация - в клоновете на ОББ. За повече информация и стандартни овърнайт депозити: Лариса Георгиева тел. 8112441

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове