Разплащания

Реклама
Търсене

Банкови сметки

Ако сметка Фамилия е разплащателна сметка: Получавате безкасово преводи на заплати, пенсии, хонорари и други плащания от трети лица Заплащате автоматично сметките на вашето домакинство чрез съгласие за директен дебит Програмирате плащанията с повтаряем характер с съгласие за периодичен превод Ползвате пари назаем при временен недостиг на средства по сметката с краткосрочен кредит овърдрафт Пласирате временно свободните си средства по безсрочен влог на ваше име или в полза на вашите деца и внуци с автоматичен превод от разплащателна по спестовна сметка Запазвате постоянен достъп до парите по сметката си от всеки банкомат или ПОС терминал по всяко време на денонощието, Навсякъде по света с международна карта Maestro, MasterCard или VISA Electron. Ползвате застраховка срещу злополука "Спокойствие", която Ви осигурява сума за спешни разходи от не по-малко от 2000 лв. и финансова защита равна на доходите Ви от изминалата година до 12 000лв*. Ако сметка Фамилия е спестовна сметка: Получавате по-висока лихва в сравнение отколкото в разплащателна сметка възможност да получвате вашите заплати, пенсии и други спестявания по сметката възможност за депозиране на суми по сметката по всяко време по следните начини: Автоматичен трансфер на определни суми на фиксирана дата от вашата разплащателна сметка. Няма ограничения за месечните Размери – можете да внасяте колкото поискате. Можете да увеличавате или намалявате фиксираната сума в зависимост в промяната във вашите доходи. Ако не сте сигурни каква сума искате да заделите, ние ви препоръчваме да използвате опцията автоматичен трансфер на минимална вноска. Вие избирате каква сума да остава по разплащателната сметка, а свободните средства над опоределеното количество директно ще се трансферират в спестовната ви сметка

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Специални/ Ескроу сметки за обслужване на ескроу сделки, в които поне една от страните е юридическо лице, се откриват по договаряне с банката, в случай че Райфайзенбанк (България) ЕАД приема да бъде ескроу посредник като страна по сделката. Банката поема ангажимент за отговорно пазене на парични средства за определен период от време и освобождаване/ превеждане на паричните средства при определени условия, в полза на едната или другата страна по сделката, или в полза на трето лице.На чие име се открива сметката? Титуляр на сметката може да бъде всяка от страните по Договора, както и двете страни съвместно /joint account/, но сметката се оперира единствено и само съгласно договорните условия. Други необходими документи за откриване на сметка Спесимен от подписите на всички лица, представляващи страните по ескроу сделката /независимо дали сметката е с титуляр едно юридическо лице или е открита като съвместна/ и Пълномощни за тези от тях, които не са оторизирани представляващи за дружествата; Извадки от регистрите, удостоверяващи актуалния статус на дружествата страни по договора или оригинални регистрационни документи (за лица, които не фигурират в търговски регистър), както и други стандартни документи, необходими при откриване на банкови сметки на юридически лица

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

"Търговска банка Д" Ви предлага новия си продукт безсрочен влог „Д Банк+”, с който имате възможност: гъвкаво и гарантирано да увеличавате доходността на Вашите средства в зависимост от вложената сума и нейния престой в Банката; да теглите и довнасяте без ограничение суми, като лихвата се актуализира съобразно новия размер на влога по посочените по-долу размери; да нареждате и получавате преводи без ограничение; да управлявате средствата си чрез он-лайн банкиране. Срок: безсрочен: Валута: BGN и EUR. Минимален размер: 100 валутни единици.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

открива се в полза на пълнолетно, непълнолетно или малолетно лице, от трето лице при поставено от него условие/условия. Условието/условията за получаване на сумата от титуляра се посочват в искането. Условията се поставят само при откриване на влога и не се променят. Те не могат да противоречат на законите в страната, да допускат неясноти, които биха затруднили изплащането на внесените суми, да бъдат свързани с търговски сделки, наследствени отношения и други подобни. Условията могат да бъдат отменяни по писмено искане на лицето, което ги е посочило.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Безсрочен влог „Лукс +” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице при специални условия, отнасящи се до олихвяването на съхраняваните средства, без определен срок, в определена валута срещу издаване на лична спестовна книжка, като му дава право да получава договорената лихва в края на всяка календарна година или при закриване на влога. Общинска банка АД открива безсрочен влог „Лукс +“ на местни и чуждестранни дееспособни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ” в левове, евро и щатски долари. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). При откриване на влога, банката издава на титуляра лична спестовна книжка, в която се отразява всяко движение по влога и му предоставя Общи условия по безсрочен влог "Лукс+" и Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД . Влогът се открива: лично от титуляра или от трето лице. Необходими документи за откриване: документ за самоличност; подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Доверителната сметка се използва при покупко-продажба на недвижим имот или други сделки, свързани с изпълнение на определени условия. Тя гарантира коректното изпълнение на ангажиментите и на двете страни, като средствата по сметката се блокират от банката до окончателното приключване на сделката и представянето на определени документи.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

ПроКредит Банк Ви предлага специални сметки за застрахователни брокери/агенти, частни съдебни изпълнители, адвокати, адвокатски дружества и сдружения.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Специалната сметка ви дава възможност да: Набирате средства за специфични цели – лечение, обучение и др. Основни предимства: Безплатна услуга Открива се при специални условия За кого е предназначена Специалната сметка: Societe Generale Eкспресбанк открива специални сметки на граждани в случаите, когато е необходимо да се набират средства за специфични цели – лечение, обучение и др. Какво представлява Специалната сметка: Societe Generale Eкспресбанк открива специални сметки на граждани в случаите, когато е необходимо да се набират средства за специфични цели. Вие можете да ползвате такава сметка, ако имате нужда от събиране на средства за лечение, дарения, обучение и други.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

По искане на клиенти – физически лица и след попълване на молба, Банката издава банкови референции/удостоверения за наличност по техни банкови сметки.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Спестявате изгодно и разполагате с парите си от всеки офис на банката. Теглите и внасяте без ограничения и без да губите лихвата. Не дължите такси за откриване, вноска на каса и поддръжка на сметката. Получавате и нареждате плащания от Вашата спестовна сметка. Чрез автоматичен трансфер по Вашата спестовна сметка могат да се прехвърлят суми от други сметки, открити в банката. 24 часов достъп до вашите спестявания от всякъде и по всяко време чрез ОНЛАЙН банкирането на Райфайзенбанк.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове