Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Добре развитата клонова мрежа на Банка Пиреос България АД, както и нейната кореспондентска мрежа, състояща се от повече от 350 банки в страната и чужбина, ви дава възможност да нареждате и получавате плащания до и от всяко кътче на планетата бързо, качествено и ефикасно. В допълнение, чрез своите платежни системи от най-ново поколение (за разплащания в лева и валута), Банка Пиреос България АД извършва всички ваши плащания напълно автоматизирано, което елиминира всякакви рискове от забавяне или погрешно изпълнение на плащанията. Всяко ваше нареждане за превод може да бъде депозирано в банката както в оригинал (на хартиен формат), така и по електронен път, чрез използване на нашата Интернет система Piraeus Online Banking. Стремейки се да предложи по-качествено обслужване на своите клиенти, Банка Пиреос България АД реши да стимулира използването на Piraeus Online Banking., като намали всички цени за изпълнение на ваши нареждания за преводи (виж Тарифата на банката), постъпили в банката по електронен път. Нещо повече, депозирайки вашето нареждане чрез Piraeus Online Banking., вие можете да бъдете сигурни, че вашето нареждане ще бъде обработено напълно автоматично от банката, което е гаранция за сигурност, бързина и качество.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Ние Ви осигуряваме възможност да превеждате парични средства: в страната и чужбина, до всяка точка на света чрез системата за международни разплащания SWIFT. Широката мрежа с над 600 банки-кореспонденти, с които Първа инвестиционна банка поддържа кореспондетски отношения, допълнително улеснява коректното и навременно изпълнение на наредените от Вас преводи във валута. за УНИБанка, Р.Македония - преводите се извършват експресно чрез системата ПИБ-УНИБанка без допълнителна комисиона. за ПИБ-Албания - преводите се извършват с вальор същия работен ден с комисиона по-ниска от стандартната на Банката за изходящи преводи във валута и без такса SWIFT. Повече информация за такси и комисионни, можете да получите тук. 1. Извършването на презгранични преводи във валута се извършва след представяне на допълнителни документи, съгласно изискванията на действащото валутно законодателство. 2. Сроковете на изпълнение са съобразени с обичайната банкова практика - стандартен вальор за изпълнение на изходящи валутни преводи е два работни дни. Спешни нареждания за изпълнение с вальор следващ или същия работен ден се таксуват допълнително съгласно Тарифата на Банката. 3. Валутата на превода може да бъде различна от валутата на сметката, от която нареждате превод, като Банката превалутира сумата по действащия курс за обмяна на валута в момента на извършване на превода. Първа инвестиционна банка извършва преводи в USD, EUR, CHF, GBP, CAD и други конвертируеми валути.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Система за вътрешнобанкови преводи от Банка Пиреос Гърция до Банка Пиреос България АД (само за физически лица). Банка Пиреос България АД предлага на своите клиенти експресно получаване на преводи от територията на Гърция, чрез специално разработената за целта вътрешнобанкова система. Същата позволява експресен превод на пари от Гърция за България. Преводът може да бъде нареден в който и да е от клоновете и офисите на Piraeus Bank SA в Гърция и да бъде получен в който и да е от клоновете и офисите на Банка Пиреос България АД в рамките на няколко часа, при символична комисиона. Комисионата се събира само от наредителя, като получателят получава чистата сума на превода, без каквито и да е удръжки от страна на Банка Пиреос България АД.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Изпращане и получаване на експресни преводи в USD и EUR за физически лица. Услугата се предоставя от м. юни 2004г. във всички офиси и ИРМ на Токуда Банк АД – единствена банка- агент на Системата за България. Системата "Юнистрийм" е международна междубанкова система за изпращане и получаване на експресни валутни преводи в ЩД или Евро на стойност до ЩД 2.500,00 или Евро 2.500,00, по нареждане на физически лица: резиденти или чуждестранни граждани, специалисти, работещи в България, туристи, посещаващи страната и други. Системата е собствен продукт, разработен и внедрен от руската банка Uniastrum Bank, Moscow през м. декември 2001г. В началото на 2007 г., след 5 годишно успешно развитие, услугата става основна дейност на новосформираната дъщерна банка Unistream Commercial Bank, Moscow. По системата "Юнистрим" се извършват повече от 15 000 превода среднодневно. Сумата на наредения превод и дължимите комисионни се внасят в брой и отнасят в Токуда Банк АД по специална сметка на наредителя на превода, като получените преводи се изплащат също в брой, с откриване на специални текущи разплащателни сметки на съответните лица. Токуда Банк АД събира за откриване и поддържане на сметките за разплащания чрез системата " Юнистрийм" годишна комисионна в размер на 2 лв. Обработката на получените и издадени преводи се извършва в рамките на 15 минути на основата на депозирани от клиентите писмени Заявления за издаване, получаване, анулиране или изменение на преводите(линк) съгласно Общите условия за клиенти на Системата (линк). Цената на предлаганата услуга е изключително атрактивна и значително по-евтина от цените на подобни разплащателни системи, предлагани от други банки в страната като Western Union, Money Gram и др. Всички банкови комисионни в размер на 1,5% до 2,5% от сумата на превода (в зависимост от дестинацията) се внасят предварително в брой от Наредителя на превода заедно със сумата на превода при депозиране на нареждането в банката Агент.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Плащания в над 135 валути (Worldlink); Индивидуални решения за събирането на входящи плащания; Фокус върху автоматизирането и обработка на големи обеми транзакции (Speed-Collect); Преференциални лихвени проценти за EUR и USD депозити; Високо мотивиран колектив от професионалисти.

Сити Българияcitibank »

Междубанковите преводи в чуждестранна валута (презграничните преводи) се извършват чрез системата SWIFT. Междубанкови преводи - изходящи Необходими документи: За да наредите извършването на междубанков превод в чуждестранна валута, е необходимо да попълните: 1) Нареждане за превод по образец. Нареждането за превод може да бъде депозирано в банката и чрез PIRAEUS ONLINE BANKING. 2) Статистическа форма по чл. 3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс. Статистическата форма се попълва от вас само за преводи между местни и чуждестранни лица в страната и за презгранични преводи и плащания на стойност, равна или надвишаваща 5 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута. 3) Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларацията се попълва за всеки превод на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута. 4) За презгранични преводи на суми с равностойност над 25 000 лв., банката изисква документи, доказващи необходимостта от извършването на превода, съгласно Наредба №28 на БНБ за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания. Срокове за извършване на преводите: Банка Пиреос България АД извършва всички нареждания за преводи в чуждестранна валута, като прилага вальор от 2 (два) банкови работни дни (спот вальор). В случай, че желаете да извършите експресен превод с вальор същия работен ден, трябва изрично да наредите това, като депозирате вашето нареждане за превод не по-късно от 9.30 ч. за преводи в евро и не по-късно от 13.00 ч. за преводи в щатски долари. В случай, че пропуснете да депозирате нареждането си в тези срокове, Банка Пиреос България АД ще изпълни превода с вальор следващ работен ден. Междубанкови преводи - входящи: Единственото условие да получите превод в чуждестранна валута по ваша сметка в Банка Пиреос България АД е да изпратите на контрагента си вашите точни банкови детайли, които трябва да включват следната информация: Пълно име на получателя. Адрес на получателя. IBAN. Банка: Piraeus Bank Bulgaria AD, Sofia SWIFT код: PIRB BG SF

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Получаване на експресни преводи в Евро от Португалия за физически лица с изплащане на сумите в брой или по сметка по междубанково споразумение с FINIBANCO, S.A., Lisbon. Услугата се предоставя във всички офиси и ИРМ на Токуда Банк АД в България от м. юни 2004г. Токуда Банк АД е сключила специално споразумение с португалската банка FINIBANCO, S.A., Lisbon за получаване и изплащане на експресни валутни преводи в Евро на стойност до Евро 2.500,00 в полза на физически лица: резиденти или чуждестранни граждани, специалисти, работещи в България, туристи, посещаващи страната и други при изключително преференциални фиксирани такси за клиентите си. Наредителите на преводи за България следва да имат открити сметки при FINIBANCO, S.A. Lisbon, а получателите могат да получат сумата на превода във всички офиси и ИРМ на ТОКУДА БАНК АД в брой в Евро, равностойност в лева или по сметка. Наредителите на преводите от Португалия заплащат на FINIBANCO, S.A., Lisbon фиксирана такса от EUR 4,16 независимо от сумата на превода, а получателите на преводите в България заплащат на Токуда Банк АД фиксирана такса от EUR 5,00 независимо от сумата на превода. Последната се удържа при плащането на сумата. Получените до 15:00ч. преводи се изплащат в брой или по сметка в рамките на работния ден с клиенти на Банката, а тези, получени след този час- на следващия работен ден или при явяване на получателя. Обработката на получените преводи се извършва в рамките на 15 –20 минути. За допълнителна информация или ползване на новите услуги се обърнете към служителите на Банката в ЦУ, офисите или ИРМ.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Покупко-продажба на валута: Валутна сделка, която представлява покупко-продажба на валута с доставка (вальор) два работни дни след датата на договаряне (спот вальор). Цената на договаряне на транзакцията се нарича “Спот курс”. Валутни суапове: Валутният суап е споразумение между две страни за сделка по покупко-продажба на валута със спот вальор и обратна форуърдна транзакция на предварително договорена бъдеща дата и цена за същото количество от основната валута. Бъдещата цена (форуърдния курс) се изчислява като към спот курса се прибавя премия или се изважда отстъпка (суапови точки). Формирането на премия или отстъпка зависи от разликата в лихвите за съответния срок на суапа за двете валути по сделката. Форуърдни сделки с валута: Валутна сделка, която представлява покупко-продажба на валута с бъдеща дата на плащане, но не по-малко от три работни дни след датата на нейното сключване.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Съществуват две основни форми на безкасови плащания на територията на страната в лева: директен превод между банкови сметки чрез БИСЕРА/РИНГС незабавно инкасо/директен дебит.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Услугата “Комунални и периодични плащания” на Уникредит Булбанк Ви дава възможност за автоматично плащане на разходи за домакинството и личните Ви текущи задължения Изпълнението на плащанията Ви се осъществява от наличните средства по открита Ваша разплащателна сметка в Уникредит Булбанк Можете да включите избрани доставчици на услуги, на които сте потребител и които са клиенти на Уникредит Булбанк или имат сключен догвор с банката Можете да изберете и регистрирате произволен брой абонатни/партидни номера, без значение дали сте титуляр по тях.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове