Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Пътническите чекове са вид платежно средство, което се закупува и ползва от клиентите на много банки. При представянето на пътнически чек за осребряване, клиентът получава веднага стойността на чека в неговата или в местна валута (ако са различни). Пътническите чекове се плащат при закупуването им и се приемат почти навсякъде по света. В случай на загуба или кражба на пътнически чекове, те могат да бъдат изплатени или заменени с нови от техния собственик. Съгласно сключено споразумение с American Express Travel Related Services Company Inc., Societe Generale Експресбанк изплаща на своите клиенти представени за инкасиране пътнически чекове Американ Експрес в основните видове валути: щатски долари, евро и британски лири. Ако искате да осребрите пътнически чек, можете да се свържете с вашия персонален търговски агент или да посетите най-близкия офис на Societe Generale Експресбанк.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Western Union е повече от услуга, улесняваща изпращането и получаването на пари. Всеки ден ние ви помагаме да поддържате връзка с любимите си хора навсякъде по света чрез бързи, сигурни и достъпни парични преводи. Ние работим с мрежа от около 470 000 представители в над 200 държави и провинции. В България, услугите ни са достъпни и чрез мрежата на Societe Generale Експресбанк.Услуги, предлагани от Societe Generale Експресбанк и Western Union: Паричен превод от чужбина към България – малките радости скъсяват големите разстояния, и вие, които сте у дома, го знаете най-добре. С Western Union получавате парите си по-бързо. Паричен превод от България към чужбина – можете да помогнете на любимите си хора, които са далеч, без значение къде се намират. Паричен превод от България за България - дори когато не сте в чужбина, но сте далеч от семейството си, можете да направите нещо мило за хората у дома. С Western Union е лесно да превеждате лева, евро или щатски долари навсякъде в България. Можете да използвате някое от нашите над 1200 представителства в цялата страна, за да изпратите пари, а близките ви - да ги получат.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Чекът е писмен документ, с който едно лице нарежда на своята банка или кредитен институт да преведе или да изплати на посоченото в чека физическо или юридическо лице определена сума.Използвайки кореспондентската си мрежа, Societe Generale Експресбанк издава по нареждане и от името на своя клиент банкови чекове в следните валути: в британски лири и щатски долари, платими срещу Барклейс Банк, Лондон в евро, платими срещу Societe Generale, Париж Чековете, които Societe Generale Експресбанк издава, са банкови чекове, платими срещу нейни сметки в банки кореспонденти. Чековете във валута ви дават възможност да извършвате плащане по две причини: Когато изрично е указано да се ползва чек като форма на плащане. Обикновено се изисква ползване на чекове когато не са обявени конкретни сметки и банки, към които да се насочи определеното плащане. В повече от случаите това са плащания: на различни такси за учебни заведения на абонаменти за вестници и списания на участия в международни конференции, симпозиуми, конгреси на такси за изпити (TOEFL, SAT, GMAT и др.) по търговски или нетърговски сделки за издръжка на близки и роднини Чековата форма на плащане е по-евтина от банковия трансфер.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

ТЕКСИМ БАНК Ви предлага индивидуални услуги за лесна и бърза обмяна на валута. Ние смятаме, че значителна част от постигането на успех се дължи на предоставянето на вярна, достъпна и навременна за клиентите ни информация, компетентна помощ и скорост на изпълнение. За нашите клиенти извършваме валутни операции срещу лева, както и срещу друга чужда валута. При сделки над BGN 10 000 (или еквивалент в чужда валута) валутният курс може да бъде договорен директно с някой от дилърите на банката, а за по-малки суми в сила остава официалният курс на банката. ТЕКСИМ БАНК извършва операции по покупко-продажба на валута по касов и безкасов път при отлични пазарни условия и без комисиони. Сделките по покупко-продажба на валута могат да бъдат извършени както в офисите на банката, така и чрез системата за електронно банкиране.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

СИБАНК извършва всички видове сделки на валутните пазари - покупко-продажба на валута, фючърсни и форуърдни сделки, суапови операции, опции и др. СИБАНК извършва касови и безкасови покупко-продажби и арбитражи във всички видове основни валути, вкл. и руски рубли.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД изпълнява преводи в лева на територията на страната чрез РИНГС (Системата за брутен сетълмент в Реално време) или БИСЕРА (Банковата интергрирана система за електронни разплащания. На изпълнение през РИНГС задължително подлежат всички плащания, равни на или надвишаващи 100.000,00 лв, както и нареждания за плащания за по-малки суми по желание на клиента. Банката на наредителя има ангажимент да излъчи плащането в РИНГС не по-късно от 1 час след приемане/получаване на платежното нареждане от клиента, а банката на получателя, да завери бенефициента в рамките на 1 час от получаването на средствата. От своя страна системата БИСЕРА позволява изпълнение на платежни нареждания за суми под 100.000,00 лв. с вальор същия или следващия работен ден за банката на бенефициента.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД изпълнява преводи на територията на страната и презгранични преводи в чуждестранна валута - по нареждания на местни и чуждестранни лица, съгласно Българското законодателство. Такси и комисони: съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица Валути, в които банката изпълнява платежни нареждания Банката може да извърши валутно плащане по нареждане на клиент във всяка от посочените по-долу валути: EUR, USD, GBP, CHF, TRY, SEK, NOK, DKK, JPY, RUB, RON. Разплащания в други „Екзотични” валути Райфайзенбанк България ЕАД предлага възможност и за нареждане на валутни преводи към други банки в AUD, CAD, CZK, CNY, INR, PLN и още над 100 вида валути (пълен списък линк). Райфайзенбанк България обработва получени от други банки преводи в AUD,CAD,CZK,HUF, PLN и още над 35 вида валути, като същите се заверяват в равностойност на валутата на сметката, която клиентът поддържа при РББГ.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Изходящи преводи: Срок за депозиране на платежни нареждания в лева за обработка от Банката с вальор същия работен ден за Наредителя; вальор за получателя - както е описано по-долу: За плащания, наредени на хартиен носител: За превод чрез РИНГС 15:00 часа - с вальор същия работен ден за банката на получателя. За превод чрез БИСЕРА 11:00 часа - с вальор същия работен ден за банката на получателя; 15:30 часа - с вальор следващия работен ден за банката на получателя. Вътрешнобанков превод 17:00 часа - с вальор същия работен ден за банката на получателя

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Изходящи преводи: Срок за депозиране на платежни нареждания в чуждестранна валута за обработка от Банката с вальор същия работен ден за Наредителя; вальор за получателя - както е описано по-долу: 15:30 часа - при стандартен “спот” вальор - два работни дни или следващ работен ден за банката на бенефициента 15:00 часа - при вальор същия работен ден за банката на бенефициента при преводи в EUR и USD 17:00 часа - за вътрешнобанкови преводи Всички преводи в евро, наредени по електронен път към банки от Европейския съюз с вальор различен от същия работен ден се изпълняват с вальор следващ работен ден. Подробна информация относно вальорите и комисионите за изпълнение на различните видове плащания в чуждестранна валута може да намерите в Тарифата на банката Входящи преводи Входящи преводи в чуждестранна валута се заверяват по сметката на получателя с вальора на получаването им в РББГ, в случай че са постъпили до 17:00 часа.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Банката открива и поддържа разплащателни сметки в лева и във всички основни чуждестранни валути: евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири и др. По разплащателната сметка можете да: Внасяте и теглите пари; Получавате и нареждате преводи на суми; Получавате заплата и други доходи; Наредите автоматичен трансфер на суми по други сметки, открити в банката; Ползвате банкова карта; Ползвате овърдрафт; Плащате задължения за данъци, такси, комунални услуги и други - чрез разплащателната сметка в лева За откриване и поддържане на разплащателна сметка, за теглене, вноски и преводи от разплащателната сметка, заплащате такси по Тарифата на Райфайзенбанк.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове