Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Приемане на чекове за инкасиране (Заверката на сумите се извършва “под резерв”) Изплащане на чекове (На касите на Банката незабавно се изплащат само пътнически чекове) Издаване на банкови чекове в USD, EUR и GBP

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Общинска банка АД открива сметки и издава банкови карти на служители от фирми и институции, с които има сключен Договор за обслужване на сметки за изплащане на трудови възнаграждения, чрез които се извършват периодичните плащания на възнагражденията.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД извършва касови операции на едро чрез своите регионални инкасови центрове в градовете София, Пловдив и Плевен, съгласно сключено споразумение с БНБ. Банката предлага касово обслужване на търговски банки с български банкноти и монети, оформени като ценни пратки, както и транспорт и охрана от банката.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Необходимо е само да се регистрирате за ползване на услугата „Плащане на Електронни битови сметки”. Как става регистрирането и какво представлява услугата„Плащане на Електронни битови сметки”? За да ползвате услугата е необходимо да регистрирате еднократно издадената Ви от Общинска банка АД дебитна карта за извършване на периодични плащания на сметки за ток, парно, вода, телефон и други. Регистрацията на картата може да бъде извършена в избран от Вас офис на банката, като трябва да определите и абонатните номера (търговците), към които ще се извършват автоматичните плащания. Плащанията се извършват всеки месец при достатъчна наличност по разплащателната Ви сметка,без да е необходима намеса от Ваша страна. Вие можете да заявите лимит на плащане (максимална сума), над който да не се извършват плащания. За всяко успешно или неуспешно извършено плащане, Вие получавате информация чрез SMS или e-mail. Важно: Преди да се регистрирате за ползване на услугата „Плащане на Електронни битови сметки” следва да сте уредили всички свои стари задължения към съответен търговец. Чрез тази услуга бихте могли да платите както Ваши задължения, така и тези на близки, роднини и други определени от Вас лица.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД открива “Специални разплащателни сметки с благотворителна цел” (сметките) в : левове; щатски долари; евро; швейцарски франкове; британски лири. По сметките се набират средства с благотворителна цел /дарения/ - за лечение, обучение, възстановяване и опазване на исторически и културни паметници, подпомагане на лица с увреждания и деца без родители, пострадали от природни бедствия, както и за социални, природозащитни, образователни, спортни, културни и други цели. Целта, за която се открива сметката се определя от лицето, което я открива и тя не може да противоречи на законите в страната или добрите нрави, или да допуска неясноти, които биха затруднили изплащането на внесените суми. Лица, които могат да откриват сметките са местни и чуждестранни юридически лица. При откриване на сметка за набиране на средства за лечение в чужбина, освен документите за откриване на банкова сметка се изисква представяне на епикриза от българско лечебно заведение и разрешение от Министерство на здравеопазването. Титуляри на сметките са местни и чуждестранни юридически лица по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - сдружения и фондации: юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза; юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дйност.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Набирателни сметки; Ликвидационни - за откриването им е необходимо да се представи и съдебно решение за обявяване в ликвидация; Особени сметки - за откриването им е необходимо да се представи и съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност; Сметки със специално предназначение, при покупко-продажба на недвижим имот (водени по избор на страните на името на купувача, на продавача или на банката); Специални разплащателни сметки на граждански дружества на частни съдебни изпълнители, на основание чл.24, ал.1 и във връзка с чл.30 от Закона за частните съдебни изпълнители; Специални клиентски сметки на застрахователен брокер и застрахователен агент, на основание чл.155, ал.1, т.2 от Кодекса за застраховането;

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД предлага всички видове разплащателни услуги в страната. При разплащания в национална валута банката приема платежни документи, регистрира ги в счетоводната система по реда на постъпването им и ги изпълнява както следва: през БИСЕРА за суми под 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 12.00 часа на работния ден; през RINGS за суми равни на или над 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 часа на работния ден; през RINGS за плащания по желание на клиента за суми под 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 часа на работния ден; платежни документи, постъпили след посочените часове, но не по-късно от часа за работа с клиенти на съответния банков клон, се регистрират и осчетоводяват в деня на получаването им и се изпълняват с вальор - датата на следващия системен ден на RINGS. За разплащания в национална валута се заплащат такси съгласно действащата Тарифа на банката.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД предлага всички видове разплащателни услуги в чужбина. Платежни нареждания в чуждестранна валута, представени в банката до 15.00 часа, се изпълняват в зависимост от желанието на клиента, вида валута и приложимата платежна система: с вальор не по-късно от следващия работен ден - за наредени преводи в евро на територията на Европейското икономическо пространство; с текущ вальор - за експресни преводи, изпълнени по възможност и преценка на Банката. В тези случаи, Банката събира допълнителна такса за експресен превод; с вальор до два банкови работни дни от датата на тяхното представяне – за преводи, които не са наредени по реда на т.1. и т.2. За разплащания в чуждестранна валута се заплащат такси съгласно действащата Тарифа на банката

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Продукти и услуги, които имате възможност да ползвате чрез Вашата разплащателна сметка: нареждане и получаване на банкови трансфери; теглене и внасяне пари на каса; текущо съхраняване на свободни средства; инициране на преводно нареждане за директен дебит; групови плащания - заплати, пенсии, комисиони, хонорари, социални осигуровки, стипендии и др.; инкасиране на парични средства от Ваши обекти с последващо заверяване на сметката; захранване на сметката чрез приемане на пари в брой в денонощен трезор; плащания за комунални услуги - телефон, електричество, парно отопление и др.; ползване на продукт Интернет банкиране; извършване на операции с ценни книжа; безкасова обмяна на валута; овърдрафт кредит; получаване на банкови референции, удостоверения и др. Необходима минимална първоначална сума за откриване: равна на минималния остатък, изискван от банката по този вид сметки. Откриване и внасяне на суми по сметката: извършва се касово или безкасово. Банката предоставя отчет по Вашата сметка.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

"Разплащателна сметка с издадена към нея електронна дебитна карта (ЕДК) - Трета възраст" е продукт, при който Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги (банката) приема за съхранение парични средства, платими на виждане и за изпълнение на отделни или на поредица от платежни операции, свързани с ползването на конкретни платежни услуги. Чрез разплащателната сметка, срещу възнаграждение, банката приема и извършва по нареждане на титуляра плащания: до размера на разполагаемата наличност по сметката; или до размера на предварително договорено надвишение на плащанията над остатъка (овърдрафт) въз основа на отделен договор, сключен с банката при условията на продукта. Продуктът може да се ползва от дееспособни физически лица – пенсионери.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове