Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Използват се за временно съхранение на парични средства с точно определено предназначение: За набирането на капитал за учредяване на търговски дружества За отчитане на средства на клиента, разпоредени на негово поделение, което не е самостоятелно юридическо лице За отчитане на средства, набрани касово и безкасово по сметка, която е открита поделение на Банката, различно от това, в което се обслужва разплащателната сметка на клиента. За отчитане на набрани чужди парични средства.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Разплащателна сметка ви дава възможност да: Получавате безкасово преводи на заплати, пенсии, хонорари и други плащания от трети лица Заплащате автоматично сметките на вашето домакинство чрез съгласие за директен дебит Програмирате плащанията с повтаряем характер с съгласие за периодичен превод Ползвате пари назаем при временен недостиг на средства по сметката с краткосрочен кредит овърдрафт Пласирате временно свободните си средства по безсрочен влог на ваше име или в полза на вашите деца и внуци с автоматичен превод от разплащателна по спестовна сметка Запазвате постоянен достъп до парите по сметката си от всеки банкомат или ПОС терминал по всяко време на денонощието, навсякъде по света с международна карта по ваш избор: Maestro, VISA Electron, V PAY или MasterCard. Ползвате застраховка срещу злополука "Спокойствие", която Ви осигурява сума за спешни разходи от не по-малко от 2000 лв. и финансова защита равна на доходите Ви от изминалата година до 12 000лв.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Овърдрафтът по разплащателна сметка ви дава възможност да: управлявате по-гъвкаво бюджета на вашето домакинство разрешите проблема с разминаването в крайните срокове за плащане на месечните сметки на домакинството и датата за получаване на заплата или пенсия. Основни предимства: Разполагате в резерв с една чиста заплата или пенсия, които можете да ползвате в случай на нужда многократно през годината. Усвоявате овърдрафта директно по дебита на сметката, което ви позволява да следите ползваните суми при максимална прозрачност. Погасявате автоматично задълженията си с всяко постъпление на пари по сметката. Можете да увеличите размера на овърдрафта си при всяка промяна на вашите доходи и нужди. Защитавате семейството си от дългове, благодарение на застраховка Спокойствие, специално създадена от Сожелайф България. При нещастен случай с вас, задълженията Ви по овърдрафта се погасяват от застрахователя директно към банката.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Ти Би Ай Банк ЕАД Ви дава възможност да си откриете лична сметка, която да отвори пътя към съвременното банкиране. Личната сметка може да бъде в лева или друга валута. Ти Би Ай Банк ЕАД открива сметки в български лева, евро и щатски долари. Сметки в други валути се откриват по договаряне. За да откриете своята сметка са необходими следните документи: Лична карта - за български граждани; Международен паспорт - за чуждестранни граждани; Карта на чужденец, издадена от МВР - за чуждестранни граждани с постоянно или продължително пребиваване в България. От текущите Ви сметки могат да се извършват следните операции: Вноски и теглене на каса; Безкасови преводи; Междубанкови преводи в Лева и чужда валута

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

"Общинска банка" АД извършва - след изрично писмено нареждане на клиента, следните попечителски (депозитарни) услуги: Съхранение на парични средства; Извършване на плащания от името и за сметка на клиента; Съхранение на налични ценни книжа; Съхранение и водене на регистър на безналични ценни книжа и държавни ценни книжа (ДЦК) на клиента; Извършване на управителни действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.; Оценка на активите на клиента при периодичност, методика и правила, определени в отделен договор.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

При сключване на сделки между физически или юридически лица със задължително спазване на определени условия, за коректното изпълнение на които Банката се явява гарант. След сключване на тристранно споразумение между Банката, получателя и наредителя на средствата, те са блокирани до пълното изпълнение на условията - използват се след приключване на сделката и предоставяне на определените документи. Този тип сметки могат да бъдат в левове, евро или щатски долари. Прилагат се такси и комисиони според действащата тарифа на Банката.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Ликвидационни сметки: Разплащателни сметки, използвани за съхраняване на средства на лица, обявени в ликвидация. Особени сметки: Разплащателни сметки, в които се съхраняват средства на лица в открито производство по несъстоятелност, при спазване на по-строг контрол на разходваните суми. Акредитивни сметки: Клиентски сметки за съхраняване на средства по получени от клиента акредитиви, когато сумите трябва да се прехвърлят по разплащателна сметка на клиента и да бъдат усвоени след изпълнение условия, конкретно зададени от платеца по акредитива. Депозитарни разплащателни сметки - на застрахователни брокери Гарантират изпълнениео на задълженията на брокерите към потребителите на застрахователни услуги.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Банката открива сметки на разпоредители с бюджетни кредити при спазване на нормативната уредба за обслужване на бюджетни организации.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага бърз, лесен и удобен начин за превеждане на трудови възнаграждения - по електронен път, чрез системите за електронно банкиране Райфайзен ОНЛАЙН и ЕЛБА Интернешънъл . Чрез специален интерфейс те могат да бъдат свързани с вашия счетоводен софтуер за изчисляване на трудовите възнаграждения. Настройките са еднократни, след което процесът на изплащане на работните заплати е напълно автоматизиран. Какво печели работодателят от превеждането на заплати по картови сметки? Поверителност - услугата предлага възможност за отразяване само на един дебитен запис по фирмената сметка и налична опция за отчетност и отпечатване на платежен документ за всяко отделно възнаграждение Бързина, оперативност и контрол - услугата предлага възможност за автоматизирано и бързо прехвърляне на средствата към служителите, както и лесно отстраняване на грешки Спестяване на време и средства - от транспорт, броене и предаване на пари в брой на служителите

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Същност и предимства на услугата: Услугата предоставя възможност на корпоративните клиенти (Търговци) на Райфайзенбанк (България) ЕАД да събират паричните си вземания от всички свои клиенти чрез нареждания за директен дебит, независимо дали същите са клиенти на Райфайзенбанк (България) ЕАД или не. Услугата предлага възможност на Търговеца да генерира искания за директен дебит относно всички свои клиенти под формата на едно пакетно нареждане за директен дебит. Чрез системата Райфайзен Онлайн, Търговецът има възможност да създава, използва и актуализира база от постоянни данни относно свои потребители, като изпраща пакетно нареждане за директен дебит за всички свои клиенти само към една единствена банка – Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове